Poistení, ale nedostatočne? Podpoistenie ako tiché riziko

V súvislosti s poistením často predpokladáme, že sme plne chránení pred nepredvídateľnými udalosťami. Čoraz aktuálnejšie je však prítomné nebezpečenstvo, ktoré si mnohí z nás neuvedomujú: podpoistenie. Toto tiché riziko môže spôsobiť, že jednotlivci, rodiny, ale aj podniky budú v prípade nečakaných udalostí zraniteľní aj napriek tomu, že sú poistení.

14.6.2023

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je podpoistenie, koho sa týka a prečo vzniká. Pochopením tohto javu môžeme podniknúť potrebné kroky na zabezpečenie alebo udržanie kvalitného poistenia.

Čo je to podpoistenie?

Podpoistenie vzniká vtedy, keď poistné krytie poskytované poistnou zmluvou nedokáže primerane odškodniť následky poistnej udalosti. Znamená to, že poistník nie je dostatočne poistený na to, aby sa v prípade poistnej udalosti plne finančne zotavil. Či už ide o poistenie majetku, poistenie auta, alebo poistenie domácnosti, podpoistenie môže mať nepríjemné následky.

Koho sa podpoistenie týka?

Môže sa týkať každého, kto má poistnú zmluvu, od jednotlivcov a živnostníkov, malých a stredných podnikateľov až po veľké podniky.

Ak máte radi príklady z praxe, na jednoduchšie pochopenie si predstavte, že ste majiteľom domu. V situácii nedostatočného poistenia sa môžete ocitnúť, ak vaša poistná zmluva nepokrýva plnú hodnotu vášho majetku v dostatočnej miere, t. j. nezodpovedá novej cene. Podobne aj majitelia malých podnikov môžu čeliť značným finančným stratám, ak presne nevyhodnotia svoje riziká a nezabezpečia si primerané krytie. V prípade poistnej udalosti na majetku, ktorý je podpoistený, poisťovňa kráti poistné plnenie v pomere poistnej sumy dojednanej na zmluve k novej hodnote majetku v čase pred poistnou udalosťou. Znížené poistné plnenie je finančne nákladnejšie ako výška poistného, ktorú by klient platil v prípade, ak by mal dojednanú správnu poistnú sumu, teda ak by nebol podpoistený. 

Aký je rozdiel medzi podpoistením a nedostatočným poistením?

O podpoistení už vieme, že sa uplatňuje pri poistení majetku, ak je poistná suma hornou hranicou poistného plnenia a má zodpovedať hodnote majetku, ktoré je poistením kryté. Nedostatočné poistenie nastáva vtedy, ak poistná zmluva nepokrýva riziká, ktoré síce hrozia, ale nie sú konkrétnou zmluvou kryté, napriek tomu, že je možné ich poistiť.

V prípade poistenia bývania (nehnuteľnosť, domácnosť) sú to napríklad riziká súvisiace so skratom, atmosférickými zrážkami, alebo rozšírenou asistenciou, ktoré staršie poistné zmluvy nemusia pokrývať, avšak dnes je už bežné ich poisťovať automaticky v cene základného balíka poistných rizík.

V prípade úrazového poistenia sú to napríklad riziká súvisiace s niektorými športovými aktivitami, alebo nepoistenie denného odškodného následkom úrazu alebo choroby. Pri aktualizácii poistných produktov úrazového poistenia sú však tieto riziká bežne poistené. 

Ďalším javom nedostatočného poistenia je neprimeranosť limitov poistného plnenia. Pred rokmi uzavretá zmluva ešte v slovenských korunách (áno, aj také sú ešte stále v platnosti, a nie je ich málo) sa konverziou na euro a v dôsledku inflácie znehodnotili a dnes ponúkajú maximálne odškodnenie len na zlomok priemernej škody, ktorá je poistením krytá. V tomto prípade poisťovňa síce neuplatňuje podpoistenie, ale vypláca len hodnotu limitu uvedeného v zmluve. Takže, ak ste si dojednali pred rokmi rodinné úrazové poistenie na 100 000 Sk, dostanete od poisťovne najviac 3 300 eur, pričom dnes sa porovnateľné poistenie dojednáva na limit najmenej 10 000 eur.

V prípade poistenia domácnosti býva napríklad riziko krádeže kryté na limit (alebo tzv. prvé riziko) poistené na percento z poistnej sumy, ktorá tvorí limit poistného plnenia. Ak je poistná suma nízka, nízky je aj limit. Nemusíte byť podpoistený, ale poisťovňa vám nevyplatí v prípade poistnej udalosti viac, než je uvedené v zmluve. Tu teda neplatí príslovie, že menej je viac. 

Často zabúdame na to, že nedostatočné poistenie sa nedá odstrániť jednostranným úkonom, napríklad rozšírením rozsahu krytia zo strany poisťovne. Takýto „upgrade“ poistnej zmluvy je potrebné vykonať zmenou v poistnej zmluve buď dodatkom, alebo (častejšie) jej náhradou za novú poistnú zmluvu. Poisťovňa vám, samozrejme, nespotrebované poistné, ktoré vznikne na zaniknutej zmluve, vráti.

Prečo vzniká nedostatočné poistenie?

  • Po uzatvorení poistenia sa v priebehu nasledujúcich rokov neprehodnocujú potreby poistenia v prípade akýchkoľvek zmien – krytie sa stáva nedostatočným.
  • Šetrenie na poistnom krytí – znižovanie poistného za cenu nižšej sumy odškodnenia (poistnej sumy, alebo limitu) sa môže zdať ako rozumné riešenie, avšak z dlhodobého hľadiska sa ukazuje ako nákladné.

Nebezpečenstvo podpoistenia

Dôsledky nedostatočného poistenia môžu slúžiť ako výstražný prst. V prípade poistnej udalosti môžu byť poistení nútení sami znášať značnú časť finančného bremena. To môže znamenať použitie osobných úspor, predaj majetku alebo zadlženie sa, aby sa vyrovnal následok škody vzniknutý z nedostatočného poistného plnenia. V prípade podnikov môže nedostatočné poistenie dokonca viesť k bankrotu alebo ukončeniu činnosti, ak prostriedky na zotavenie sa z výraznej straty skrátka chýbajú.

Nedostatočné poistenie a podpoistenie sú tak hrozbou, ktorá môže spôsobiť katastrofu jednotlivcom, rodinám, ale aj firmám. Aby ste sa ochránili pred nedostatočným poistením, je správne spolupracovať so skúseným sprostredkovateľom poistenia alebo priamo s poisťovňou, ktorá vám dokáže odporučiť vhodné limity krytia podľa vašich potrieb.