5 a viac tipov, na čo si dať pozor pri dojednávaní poistenia

Ukážeme si niekoľko bodov, ktoré nám pomôžu lepšie sa rozhodnúť už pri uzatváraní poistenia.

28.6.2021

V predchádzajúcej časti sme sa rozprávali o tom, či poisťovne po nahlásených škodách platia klientom náhrady škôd, alebo ak nie – tak prečo?

Dnes si ukážeme niekoľko bodov, ktoré nám pomôžu lepšie sa rozhodnúť už pri uzatváraní poistenia a vyhnúť sa tak nepríjemným situáciám pri prípadnom riešení škody.

Najčastejšie dôvody zamietnutia podľa našich likvidátorov poistného plnenia:

 • Hrubé porušenie povinností poistených osôb podľa poistných podmienok
 • Zamietnutie plnenia na žiadosť klienta (uplatnenie z iného poistenia)
 • Škoda sa nakoniec neprejaví (zatečenie,…)
 • Vznik škody pred alebo po účinnosťou poistnej zmluvy
 • Nejde o náhodnú udalosť (dlhodobé pôsobenie akýchkoľvek vplyvov)
 • Nepreukázaná zodpovednosť poisteného subjektu v poistení zodpovednosti za škodu
 • Premlčanie nároku na poistné plnenie

Ďalšie parametre, ktoré je možné (do istej miery) ovplyvniť pri vstupe do poistenia:

 • Nepoistené riziko na predmete, na ktorom vznikla škoda
 • Nepoistený predmet, na ktorom vznikla škoda
 • Neprekonaná prekážka pri odcudzení (prostá krádež)
 • Výška poistného plnenia pod dohodnutú spoluúčasť
 • Výluky z poistenia

 Najčastejšie dôvody zníženia poistného plnenia:

 • Porušenie povinností poistených osôb podľa poistných podmienok
 • Zapríčinenie škody pod vplyvom alkoholu, omamných látok
 • Podpoistenie
 • Zaradenie do nižšej rizikovej skupiny v poistení zodpovednosti pri výkone povolania, resp. pri úrazovom poistení
 • Plnenie do poistnej sumy, limitu – nedostatočný rozsah poistného krytia
 • Nepreukázanie poškodenia poisteným

Z pohľadu upisovateľov poistenia, na to, aby poistenie v prípade vzniku škody fungovalo, ako má, je potrebné venovať pozornosť najmä týmto oblastiam:

 • Poistné nebezpečenstvo
  • Pri vymenovaných rizikách: či je poistené (definícia rizika a PU) a nie je nikde vylúčené, čo chceme, aby bolo poistené
  • All-risk: či nie je vylúčené, čo chceme, aby bolo poistené
 • Predmet poistenia
  • Ak súbor: pozor na podpoistenie
  • Ak výber: pozor na to, aby boli vymenované všetky veci, ktoré majú byť poistené
  • Pozor na definíciu predmetu poistenia, čo všetko je obsiahnuté v predmete poistenia (či nie je špecifikovaný príliš úzko a nevylučuje niektoré veci, resp. príliš exaktne a nezahŕňa všetky veci, ktoré chceme poistiť)
 • Poistná suma: zodpovedá poistnej hodnote? Pozor na podpoistenie (pravidelná indexácia, potreba dopoisťovať novonadobudnutý majetok, tolerancia určitej odchýlky, zbytočnosť nadpoistenia
 • Spôsob poistného plnenia: nová cena? Časová cena? Nominálna hodnota? Na prvé riziko? Limit poistného plnenia (samostatný, alebo z PS) – dostatočná výška? Sublimit? Okrem toho každá poisťovňa môže tieto pojmy definovať inak
 • Spoluúčasť
 • Miesto poistenia / územná platnosť: čo ak sa majetok presunul, alebo presúva, počíta s tým poistná zmluva? Čo ak som výrobca a moje výrobky sa vyvážajú do zahraničia?
 • Vlastnícke vzťahy k poisťovanému majetku: Ak sa poisťuje iný ako vlastný majetok poisteného, je potrebné to v zmluve uviesť.
 • Informoval som správne poisťovňu o riziku, odpovedal som pravdivo na písomné otázky poisťovne pri dojednávaní poistenia? Možnosť poisťovne krátiť alebo odmietnuť poistné plnenie.
 • Údržba majetku, starostlivosť o jeho technický stav, prevencia, vykonávanie opráv, revízií. Ak škodová udalosť vyplýva zo zlého technického stavu (napr. zatečie cez deravú strechu, alebo sa po havárii potrubia a zatečení priestorov zistí, že tieto už predtým dlhodobo vlhli a šírila sa v nich pleseň)nejde o náhodnú udalosť a poisťovňa má právo poistné plnenie krátiť, prípadne aj odmietnuť. Rovnako postupné zhoršovanie stavu nemožno považovať za náhlu a neočakávanú udalosť.
 • V priebehu poistenia:
  • Zmenilo sa významne riziko oproti stavu pri dojednávaní poistenia? Napr. do poistenie vstupovala hala na kovovýrobu a postupom času sa pridružila výroba plastov?
  • Dodržiavam prevenciu, normy z oblasti požiarnej ochrany, BOZP, robím revízie príslušných zariadení a pod.?
  • Spĺňam podmienky zabezpečenia poisteného majetku?

V poslednej časti nášho miniseriálu o likvidácii v Colonnade sa budeme venovať konkrétnym príkladom. Vďaka nim ešte lepšie porozumiete tomu, ako poisťovňa pristupuje k jednotlivým škodovým udalostiam.