Limit na škodu

Limit na škodu je maximálna suma poistného plnenia za každú poistnú udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia.