Poistné plnenie

Poistné plnenie je suma, ktorú vyplatíme v dôsledku poistnej udalosti poistenému alebo poškodenému.