Poistený

Poistený je osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.