Poistná udalosť

Poistná udalosť je náhodná udalosť bližšie uvedená v poistných podmienkach, ktorá nastala počas trvania poistenia a z ktorej má poistený podľa poistných podmienok právo na poistné plnenie.