Poistenie tovaru prepravovaného po ceste, železnici, loďou, letecky alebo ako ich kombinácia proti následkom havárie, živelnej udalosti, krádeži a iným nebezpečenstvám vyplývajúcim z prepravy (nakládka, vykládka, medziskladovanie a iné).