Slovník pre tých, ktorí potrebujú pomoc s poistením domácnosti a nehnuteľnosti

Ak sa aj vy strácate v tom, čo vlastne máte poistením kryté, nezúfajte. Pripravili sme pre vás slovník, ktorý vám niektoré definície zaručene objasní.

A
Aerodynamický tresk
Apartmán
Asistenčné služby

B
Bezpečnostné dvere
Bezpečnostný visiaci zámok
Bežné dvere
Bežné poistné
Blízka osoba
Budova
Búrlivý vietor
Byt
Bytový dom

C
Ceniny
Cennosti
Cudzia vec
Časová cena
Členovia domácnosti

D
Deflácia
Dočasná práceneschopnosť
Dodatok
Dodávateľ
Dokončená budova
Domáce zviera
Domácnosť
Dopravná nehoda
Drobné stavebné mechanizmy
Drobný materiál
Dron
Dym

E
Ekologická škoda
Elektronický zabezpečovací systém
Elektrospotrebič
Európa

G
Garáž

H
Hnuteľná vec
Hospitalizácia
Hospodárske zviera

CH
Chata

I
Implózia

K
Krádež
Krádež vlámaním
Krupobitie

L
Limit na rok
Limit na škodu
Limit poistného plnenia
Lúpež

N
Náhrobný pomník
Náraz vozidla
Následná škoda
Nemajetková ujma
Nesamostatnosť
Nová cena

O
Odborná pomoc
Odložená vec
Odovzdaná vec
Oprava
Otrava

P
Pád lietadla
Pád predmetov
Peniaze
Pevné spojenie
Podnikateľská činnosť
Podpätie
Podpoistenie
Poistený
Poistka
Poistná suma
Poistná udalosť
Poistné
Poistné obdobie
Poistné plnenie
Poistník
Poškodenie
Poškodený
Povodeň
Požiar
Prenosná elektronika
Prepätie
Priamy úder blesku
Príslušenstvo
Profesionálna športová činnosť

R
Riadne oplotenie
Rodinný dom
Rozbitie skla
Rozostavaná budova

S
Sklo
Skrat
Skutočná škoda
Spätné vystúpenie vody
Spoločenské zviera
Spoločné časti domu
Spoločné zariadenia domu
Spoluúčasť
Stav núdze
Stavebné súčasti
Stavebný materiál

Š
Škodová udalosť

T
Ťarcha snehu a námrazy
Telefonický kontakt s lekárom

U
Únik vody
Upratanie domácnosti
Úraz
Uzamknutý priestor

V
Vandalizmus
Veci na záhrade
Veci na zárobkovú činnosť
Veci v aute
Veci v pivnici
Vedľajšie miestnosti
Vedľajšie priestory
Vedľajšie stavby
Vedomá nedbanlivosť
Víchrica
Vinkulácia
Vybavenie domácnosti
Výbuch
Výbuch sopky
Výročný deň
Vzdialená asistencia

Z
Zabezpečené okná
Zamrznutie vody
Záplava
Zárobková činnosť
Zatečenie vody
Zemetrasenie
Zničenie predmetu poistenia
Znovuzriadenie
Zosuv pôdy
Zrútenie lavín a skál