Nahlásiť poistnú udalosť

Pri hlásení poistných udalostí – či už ide o poistenie domácnosti, úrazu alebo cestovné poistenie – môže byť situácia trochu stresujúca. Všetky tie telefonáty, byrokracia a dokumenty, ktoré treba doručiť... Preto sme tento proces čo najviac zjednodušili a spríjemnili online hlásením škôd. Je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže môžete zaregistrovať svoju žiadosť vlastným tempom v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Ak potrebujete pomoc s nahlasovaním, kontaktujte, prosím, naše Zákaznícke centrum na +421 55 6826 222.

Nahlásiť škodu online

Pochopenie procesu nahlasovania škody

Nikto nechce tráviť veľa času nahlasovaním udalostí. Ak to však musíte riešiť, chcete, aby to bolo čo najmenej bolestivé. Prečítajte si základné informácie o našom likvidačnom procese, vrátane užitočných tipov, ktoré Vám uľahčia a urýchlia podanie žiadosti, čo môže znamenať skorší prísun peňazí do Vášho vrecka.

Toto je to, čo budete musieť predložiť:

 • Poskytnite nám stručné zhrnutie udalosti súvisiacej s Vašou poistnou udalosťou
 • Podľa Vášho názoru – Aká výška škody Vám vznikla  – Uveďte sumu, ktorú požadujete
 • Podklady ku škode – Poskytnite súvisiacu dokumentáciu, ktorá preukazuje Váš nárok na poistné plnenie.

Pozrite si nami požadované dokumenty, v ktorých nájdete konkrétne položky, ktoré možno budete musieť predložiť v prípade rôznych typov poistných udalostí.


Začnite s nahlasovaním

Chceme, aby bol tento proces pre Vás čo najjednoduchší a najpohodlnejší. Aby sme mohli začať s riešením Vašej poistnej udalosti, musíme vyhľadať Vašu poistnú zmluvu. Potrebujeme nasledujúce informácie:

 • Číslo Vašej poistnej zmluvy (číslo poistnej zmluvy je uvedené v dokumentoch, ktoré ste dostali pri dojednaní poistnej zmluvy)
 • Dokumenty, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti týkajúce sa škody
 • Číslo bankového účtu, na ktorý chcete zaslať náhradu škody
 • Číslo telefónu/e-mailový kontakt, na ktorom Vás v prípade potreby zastihneme.

Nahlásiť škodu online


Alternatívne spôsoby nahlasovania

Vyberte si z rôznych možností nahlasovania: poistnú udalosť môžete zaregistrovať nielen online, ale aj prostredníctvom e-mailu (likvidacia@colonnade.sk) alebo klasickou poštou na túto adresu:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B,
042 80
Košice

Tu však požadujeme vyplniť hlásenie na príslušnom formulári, ktoré nájdete nižšie.

Prehliadaním týchto stránok potrvdzujete, že ste sa oboznámil(a) s Informáciami o spracúvaní osobných údajov. Viac informácií nájdete na tejto stránke.


 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive. Využite pritom pomoc makléra Vašej spoločnosti, prípadne povereného pracovníka vo Vašej firme.
 • Pri vzniku škody (choroby, úrazu) využite z miesta pobytu alebo z cesty aj bezplatné asistenčné služby na tel. č.: +421 911 803 500.
 • Dôsledne vyplňte oznámenie škodovej udalosti na tlačive, nezabudnite uviesť vždy svoje tel. číslo, e-mail a č. účtu. Urýchlite tým likvidáciu poistnej udalosti.
 • K oznámeniu priložte všetky doklady o ceste a škode (chorobe, úraze). Zoznam základných podkladov obsahuje aj poistná zmluva.
 • Pri škode na majetku alebo z pripoistenia zodpovednosti si vyhotovte fotografie, pokiaľ je to možné. Pomôže Vám to s preukazovaním rozsahu škody.
 • Pri škode z poistenia zodpovednosti za škodu je vždy potrebné predložiť aj písomný nárok poškodeného na náhradu škody.

Oznámenie o škode z cestovného poistenia – batožina a zodpovednosť (CP B/Z)

Stiahnuť

Oznámenie o škode z cestovného poistenia – úraz a liečebné náklady (CP U-LN)

Stiahnuť

Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia stornopoplatkov (CP – Storno)

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive, v prípade nejasností sa poraďte s likvidátorom poistných udalostí, ktoré tlačivo je potrebné vyplniť.
 • K oznámeniu priložte všetky dostupné podklady ku škode.
 • V prípade, ak je to z dôvodov preukázania vzniku a rozsahu škody potrebné, vyhotovte fotodokumentáciu hneď po škode a predložte ju poisťovni v digitálnej forme.
 • Po doručení písomného oznámenia o vzniku škody Vás bude likvidátor kontaktovať s cieľom dohodnúť miesto a termín obhliadky. Preto v oznámení uvádzajte vždy kontaktné tel. číslo, prípadne e-mail.

Oznámenie o živelnej alebo vodovodnej škodovej udalosti (Ž-V)

Stiahnuť

Oznámenie o škode spôsobenej odcudzením/vandalizmom (O-V)

Stiahnuť

Oznámenie škodovej udalosti zo stavebno-montážneho poistenia (CAR-EAR)

Stiahnuť

Oznámenie o škode na osadených a vsadených sklách (SKLO)

Stiahnuť

Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia bicyklov / cyklistov (BIKE)

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive, v prípade nejasností sa poraďte s likvidátorom poistných udalostí, ktoré tlačivo je potrebné vyplniť.
 • K oznámeniu priložte všetky dostupné podklady ku škode.
 • V prípade, ak je to z dôvodov preukázania vzniku a rozsahu škody potrebné, vyhotovte fotodokumentáciu hneď po škode a predložte ju poisťovni v digitálnej forme.
 • Po doručení písomného oznámenia o vzniku škody Vás bude likvidátor kontaktovať s cieľom dohodnúť miesto a termín obhliadky. Preto v oznámení uvádzajte vždy kontaktné tel. číslo, prípadne e-mail.

Oznámenie o škodovej udalosti z lomu alebo skratu stroja (L-S)

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive.
 • K oznámeniu priložte všetky dostupné podklady ku škode, obzvlášť písomný nárok poškodeného voči poistenému na náhrady spôsobenej škody so špecifikáciou výšky (rozsahu) a dôvodu nároku.
 • V prípade, že z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov je nutné následky škody odstrániť (potraviny podliehajúce znehodnoteniu, sklo a pod.), vyhotovte fotodokumentáciu hneď po škode a predložte ju poisťovni v digitálnej forme.
  V ostatných prípadoch, po doručení písomného oznámenia o vzniku škody, Vás bude likvidátor kontaktovať s cieľom dohodnúť miesto a termín obhliadky. Preto v oznámení uvádzajte vždy kontaktné tel. číslo, prípadne e-mail.

Oznámenie o vzniku škody z poistenia zodpovednosti za škodu (Zodp)

Stiahnuť
 • Po ukončení liečby bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni.
 • Pozorne vyplňte prvú stranu tlačiva, nezabudnite na podpis poisteného, resp. oprávnenej osoby. V tlačive uveďte všetky úrazové poistné zmluvy, ktoré máte uzatvorené s našou poisťovňou. Ak si želáte zaslať poistné plnenie na Váš bankový účet, uveďte jeho číslo.
 • O vyplnenie a potvrdenie druhej strany tlačiva požiadajte vášho ošetrujúceho lekára po ukončení liečenia úrazu.
 • Správne vyplnené a podpísané tlačivo zašlite na adresu sídla pobočky poisťovne.
 • V záujme skorého vybavenia škodovej udalosti priložte zároveň fotokópie lekárskych nálezov týkajúcich sa Vášho úrazu (vrátane aktuálnych nálezov po ukončení liečby).

Oznámenie úrazu (U)

Stiahnuť

Oznámenie trvalých následkov úrazu (TNU)

Stiahnuť
 • Poistená osoba kompletne vyplní a zašle poistiteľovi formulár Oznámenie škody v poistení Snežienka, ktorého súčasťou je aj potvrdenie o poistnej udalosti od ošetrujúceho lekára.
 • Súčasťou oznámenia musia byť všetky osvedčenia, lekárske správy a nálezy, prepúšťacia správa z hospitalizácie, doklady z vyšetrení.
 • Predpokladom pre riadne a včasné vyplatenie poistného plnenia je poskytnutie bankového účtu, ktorý uvedie poistená osoba vo formulári.
 • Oznámenie a požadované doklady zašlite na adresu: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice

Oznámenie o škode z poistenia kritických chorôb – SNEŽIENKA

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive, v prípade nejasností sa poraďte s našim pracovníkom na telefónnom čísle +421 55 6826 222.
 • Vyplnené a podpísané tlačivo hlásenia škodovej udalosti zašlite e-mailom na likvidacia@colonnade.sk alebo poštou na adresu:
  Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Formulár pre uplatnenie nároku AUTOCHECK (MBI)

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive, v prípade nejasností sa poraďte s našim pracovníkom na telefónnom čísle +421 55 6826 222.
 • Vyplnené a podpísané tlačivo hlásenia škodovej udalosti zašlite e-mailom na likvidacia@colonnade.sk alebo poštou na adresu:
  Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Moldavská ulica 8/B, 042 80 Košice

Oznámenie škody na veciach pri preprave

Stiahnuť
 • Bezodkladne oznámte škodovú udalosť poisťovni na príslušnom tlačive, v prípade nejasností sa poraďte s našim pracovníkom na telefónnom čísle +421 55 6826 222.
 • Vyplnené a podpísané tlačivo hlásenia škodovej udalosti zašlite e-mailom na likvidacia@colonnade.sk alebo poštou na adresu:
  Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Oznámenie o škodovej udalosti z poistenia EuroGAP

Stiahnuť

Najčastejšie doklady potrebné k rýchlemu riešeniu Vašej škodovej udalosti

Orientačný zoznam dokladov potrebných k uplatneniu nároku z cestovného poistenia

 • Oznámenie o škode z cestovného poistenia
 • správy ošetrujúceho lekára (vrátane podpisu a pečiatky lekára) s uvedením diagnózy  a zoznamom vykonaných lekárskych výkonov, správu z hospitalizácie a pod.
 • originál účtov za ošetrenie a/alebo lieky, pobyt v nemocnici, prevoz atď. obsahujúce meno a dátum narodenia poisteného
 • recepty alebo potvrdenia lekára o predpísaní liekov
 • originál účtov/faktúr za ubytovanie rodinného príslušníka, náhradníka a pod.
 • potvrdenie služobnej ceste (dátum vycestovania a návratu), ak ide o poistenie služobných ciest
 • policajná relácia, ak prípad vyšetrovala polícia
 • Oznámenie o škode z cestovného poistenia
 • potvrdenie prepravcu/zodpovednej organizácie o preprave (uschovaní) veci – batožinový lístok, doklad o zaparkovaní MV...
 • doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením
 • zápis (potvrdenie) o príčinách vzniku a rozsahu vzniku škody od organizácie zodpovednej za škodu
 • originál dokladu o zakúpení kufra alebo cestovnej tašky
 • nadobúdacie doklady k poisteným veciam (originál) 
 • dokumentáciu okolnosti poistnej udalosti (napr. fotografie), ak je to vzhľadom na situáciu možné
 • potvrdenie o výške kompenzácie dopravcu
 • protokol z polície
 • Oznámenie o škode z cestovného poistenia
 • potvrdenie prepravcu o preprave  (batožinový lístok, letenky)
 • potvrdenie prepravcu o dĺžke meškania (a potvrdenie o termíne dodania batožiny)
 • potvrdenie o výške kompenzácie dopravcu
 • zoznam a originál dokladov o zakúpení nevyhnutných odevov a toaletných potrieb v zahraničí
 • Oznámenie o škode z cestovného poistenia
 • kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu, príp. iný doklad o zakúpení zájazdu,
 • potvrdenie o zaplatení ceny zájazdu,
 • potvrdenie poistníka/poisteného o stornovaní zájazdu s vyznačením dátumu stornovania,
 • potvrdenie príslušnej cestovnej kancelárie/poskytovateľa služby o výške stornopoplatkov,
 • originál potvrdenia (storna) o odchode z ubytovacieho zariadenia
 • lekárske správy s uvedením príčiny (diagnózy) odporúčania necestovať,  predpokladaného dátumu ukončenia liečenia, príp. úmrtný list
 • policajnú správu, ak sú príčinou poistnej udalosti iné ako zdravotné dôvody,
 • iné doklady o vzniku udalosti, z dôvodu ktorej poistený musel zrušiť/prerušiť plánovanú cestu alebo zájazd,
 • nevyužité cestovné lístky , poukazy na ubytovanie atď.
 • Oznámenie o škode z cestovného poistenia (vypisuje a podpisuje poistený, resp. zákonný zástupca poisteného)
 • originál cestovného lístka/letenky/palubnej vstupenky
 • potvrdenie o meškaní hromadného dopravného prostriedku od dopravcu
 • potvrdenie o výške kompenzácie dopravcu
 • iné doklady o vzniku udalosti, z dôvodu ktorej poistený musel zrušiť/prerušiť plánovaný let
 • originál faktúr a účtov za náklady vynaložené v súvislosti s meškaním/zrušením letu (napr. ubytovanie, doprava, strava a pod.)

Orientačný zoznam dokladov potrebných k uplatneniu nároku z úrazového poistenia

 • vyplnené tlačivo Oznámenie  úrazu
 1. strana oznámenia – vyplní a podpíše poistený alebo jeho zákonný zástupca
 2. strana oznámenia – vyplní ošetrujúci lekár alebo všeobecný lekár, ak má dostatok informácií – (doklad je možné nahradiť predložením lekárskych správ, avšak poisťovňa má právo v prípade potreby požadovať jeho vyplnenie)
 • kópie lekárskych správ a vyšetrení z celého priebehu liečby, vrátane prvého ošetrenia daného úrazu 
 • kópia pracovnej neschopnosti (ak bola vystavená)
 • kópia prepúšťacie správy z hospitalizácie (ak bola realizovaná)
 • záznam o školskom/ pracovnom úraze (ak ide o školský/pracovný úraz)
 • kópia záverečného uznesenia policajného zboru (ak prípad vyšetrovala polícia/pri poistení sedadiel)
 • vyplnené tlačivo Oznámenie  trvalých následkov úrazu
 1. strana oznámenia – vyplní a podpíše poistený alebo jeho zákonný zástupca
 2. strana oznámenia – vyplní ošetrujúci lekár alebo všeobecný lekár, ak má dostatok informácií – (doklad je možné nahradiť predložením lekárskych správ, avšak poisťovňa má právo v prípade potreby požadovať jeho vyplnenie)
 • kópie lekárskych správ a vyšetrení z celého priebehu liečby, vrátane prvého ošetrenia daného úrazu 
 • kópia pracovnej neschopnosti (ak bola vystavená)
 • kópia prepúšťacie správy z hospitalizácie (ak bola realizovaná)
 • záznam o školskom/pracovnom úraze (ak ide o školský/pracovný úraz)
 • kópia záverečného uznesenia policajného zboru (ak prípad vyšetrovala polícia/pri poistení sedadiel)
 • vyplnené tlačivo „Oznámenie úrazu“
 • Úmrtný list (overená kópia)
 • List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí
 • záznam o školskom/pracovnom úraze (ak sa jedná o školsky/pracovný úraz)
 • policajná relácia – ak prípad vyšetrovala polícia, alebo ak ide o autonehodu
 • záver dedičského konania (zoznam oprávnených osôb podľa OZ §817)

Orientačný zoznam dokladov potrebných k uplatneniu nároku z poistenia Snežienka

 • Oznámenie o škode z poistenia kritických chorôb – SNEŽIENKA“ (vypisuje a podpisuje poistený, resp. zákonný zástupca poisteného)
 • kópia výsledku histologického vyšetrenia
 • kópie lekárskych správ z  diagnostikovania/liečenia, CT, MRI, a pod.
 • kópia záznamu z operačného výkonu z dôvodu liečenia ochorenia/správa z hospitalizácie (biopsia sa nepokladá za operačný zákrok) 

Často kladené otázky a užitočné tipy

Náš tím pre likvidáciu si váži spätnú väzbu od našich klientov a na jej základe zostavil zoznam odpovedí na najčastejšie kladené otázky. Prelistujte si nasledujúce časti – ak nenájdete odpoveď, ktorú hľadáte, neváhajte nás kontaktovať – sme tu na to, aby sme Vám pomohli.

Informácie o spracovaní osobných údajov v procese nahlasovania škôd nájdete na podstránke Ochrana osobných údajov.

Môžete očakávať, že Vaša poistná udalosť bude skontrolovaná, a že všetky informácie, na základe ktorých bola Vaša poistná zmluva uzavretá, budú overené z hľadiska správnosti. Tieto kontroly spolu s našimi opatreniami proti podvodom sa vykonávajú rýchlo. Po overení sa Vašou poistnou udalosťou budeme zaoberať bezodkladne. Za každých okolností s Vami budeme zaobchádzať spravodlivo a poskytneme Vám poistné plnenie v súlade s osvedčenými postupmi v odvetví.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť 24 hodín denne 365 dní v roku prostredníctvom nášho online riešenia.

Ak potrebujete hovoriť s pracovníkom likvidácie poistných udalostí, môžete tak urobiť od pondelka do piatku medzi 9:00 a 16:00. Meno svojho špecializovaného pracovníka na vybavovanie poistných udalostí a priame kontaktné číslo Vám poskytneme pri prvom písomnom kontakte do 2 pracovných dní od prvého oznámenia Vašej poistnej udalosti.

E-mail nám môžete poslať kedykoľvek, a my Vám odpovieme počas pracovnej doby od pondelka do piatka od 9:00 do 16:00 hod.

Jednoduché hlásenie, do ktorého nie je zapojená žiadna iná strana, bude s najväčšou pravdepodobnosťou vybavené vo veľmi krátkom čase. Hlásenia s viacerými stranami, ktoré zahŕňajú spory o zodpovednosť, môžu trvať podstatne dlhšie, vždy však dodržiavame 15-dňovú lehotu po skončení vyšetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť.

Budeme sa snažiť o čo najrýchlejšie vybavenie Vášho nároku a v prípade potreby Vás budeme informovať.

Väčšina klientov z dôvodu rýchlosti uprednostňuje platbu bankovým prevodom. Váš pracovník zodpovedný za likvidáciu Vás požiada o poskytnutie názvu účtu, kódu triedenia a čísla účtu, aby mohol zabezpečiť platbu.

Ak potrebujete, aby sme platbu vystavili na inú stranu, požiadame Vás o písomnú žiadosť, aby sme poukázali poistné plnenie inému subjektu (opravár, servis a pod.).

Ak poistné plnenie realizujeme touto formou, budete musieť uhradiť prípadnú spoluúčasť a DPH (ak sa uplatňuje) a zvyšnú časť faktúry uhradíme priamo dodávateľovi.

Užitočné kontakty

Kontakt na oddelenie služieb zákazníkom

+421 55 6826 222

Zákaznícke centrum je k dispozícii: Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00