V Colonnade sa usilujeme o poskytovanie kvalitných odborných služieb v oblasti neživotného poistenia. Spokojnosť klientov s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, preto máme v súlade s platnou právnou úpravou zriadený interný systém vybavovania sťažností, ktorého účelom je zabezpečiť včasné a spravodlivé prešetrovanie sťažností a identifikáciu a zmiernenie možných konfliktov záujmov. 

Postup vybavovania sťažností 

Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke našej poisťovne počas prevádzkovej doby osobne alebo písomne na adrese: Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice. Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e-mailovú adresu staznosti@colonnade.sk

 

Čo je potrebné uviesť 

  • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby, resp. obchodné meno (názov) a adresu právnickej osoby sťažovateľa, pričom pre urýchlenie komunikácie a prešetrenia sťažnosti sa odporúča uviesť aj ďalšie kontaktné údaje: e-mailovú adresu a telefónne číslo, 
  • predmet sťažnosti – akej veci sa týka (vhodné je uviesť číslo poistnej zmluvy, resp. číslo poistnej udalosti, ak je predmetom sťažnosti šetrenie poistnej udalosti), 
  • čo sťažovateľ sťažnosťou sleduje a čoho sa domáha, resp. na aké nedostatky poisťovne poukazuje, 
  • prílohy, ktoré pomôžu lepšie porozumieť sťažnosti a urýchliť jej prešetrenie. 

Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného termínu vybavenia sťažnosti. 

 

Alternatívne možnosti 

V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti poisťovňou je možné využiť alternatívne riešenie sporov, ktoré vyplýva zo zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov a zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je prístupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk

Tiež máte možnosť obrátiť sa so žiadosťou o alternatívne riešenie sporov na luxemburský orgán dohľadu - Commissariat Aux Assurances (CAA). Viac informácií o alternatívnom riešení sporov, ktoré ponúka CAA nájdete tu.

Orgány dohľadu

Sťažnosť je možné adresovať aj orgánom dohľadu nad činnosťou poisťovateľa, ktorými sú:

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1

813 25 Bratislava

Slovenská republika


Commissariat aux Assurances

11, rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Luxembursko