Poistenie chráni Váš podnikateľský majetok (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby, technológie) a kontinuitu podnikania po poistnej udalosti z titulu širokého spektra poistných nebezpečenstiev vyplývajúcich či už z výstavby/montáže poisteného majetku, pôsobenia živlov, ľudského faktora, odcudzenia, vandalizmu, poškodenia pri preprave pre vlastnú potrebu až po technické riziká (tzv. lom stroja) a z nich vyplývajúce následné škody - najmä ušlý zisk a stále náklady, ktoré musíte vynakladať napriek prerušeniu prevádzky Vašej spoločnosti po poistnej udalosti.

Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Poistenie majetku Vašej spoločnosti pri preprave vo vlastnom mene a na vlastný účet.

Poistenie majetku proti škodám spôsobeným terorizmom.

Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.