Poistenie chráni Váš podnikateľský majetok (hnuteľný, nehnuteľný, zásoby, technológie) a kontinuitu podnikania po poistnej udalosti z titulu širokého spektra poistných nebezpečenstiev vyplývajúcich či už z výstavby/montáže poisteného majetku, pôsobenia živlov, ľudského faktora, odcudzenia, vandalizmu, poškodenia pri preprave pre vlastnú potrebu až po technické riziká (tzv. lom stroja) a z nich vyplývajúce následné škody - najmä ušlý zisk a stále náklady, ktoré musíte vynakladať napriek prerušeniu prevádzky Vašej spoločnosti po poistnej udalosti.