Upozornenie na oznamovanie nevhodného a protispoločenského správania sa (whistleblowing)

V Colonnade dbáme na dodržiavanie predpisov a etické obchodné správanie. Preto poskytujeme možnosť nahlásiť akékoľvek nevhodné správanie porušujúce zákony alebo predpisy, ktorého sa dopustí akákoľvek osoba v pracovnom vzťahu s Colonnade.

Kedy môžete podať oznámenie?

Ak máte akékoľvek opodstatnené dôvody alebo informácie, na základe ktorých sa domnievate, že v súvislosti s činnosťou Colonnade došlo alebo pravdepodobne môže dôjsť k skutočnému alebo potenciálnemu porušeniu zákona alebo nariadenia platného v krajine, v ktorej má Colonnade sídlo, alebo európskeho práva, alebo k hrubému neetickému a nevhodnému správaniu. S vaším oznámením budeme zaobchádzať dôverne a spôsobom, ktorý zaistí ochranu totožnosti oznamovateľa.

Kto môže podať oznámenie?

 • zamestnanec spoločnosti Colonnade (aj bývalý),
 • osoba uchádzajúca sa o zamestnanie v Colonnade, ktorá sa o porušení zákona dozvedela v procese náboru alebo rokovaní predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy,
 • osoba v inom ako pracovnom pomere,
 • podnikateľ, ktorý je v obchodnom vzťahu s Colonnade alebo chce vstúpiť do takéhoto vzťahu,
 • akcionár alebo partner Colonnade,
 • člen akéhokoľvek orgánu Colonnade iný ako zamestnanec,
 • akákoľvek osoba vykonávajúca prácu pre Colonnade pod dohľadom alebo vedením zmluvného partnera (dodávateľa) spoločnosti,
 • subdodávateľ alebo dodávateľ spoločnosti Colonnade,
 • stážista alebo dobrovoľník Colonnade,
 • akákoľvek iná osoba, ktorá je profesijne alebo rodinne prepojená s vyššie uvedenými osobami alebo je oprávnená ich zastupovať.

Ako je chránená osoba, ktorá podáva oznámenie?

Osoby podávajúce oznámenie nesmú byť vystavené žiadnej forme odvety, vyhrážok alebo pokusov o ich zneužitie a sú právne chránené. Colonnade zaručuje úplnú dôvernosť údajov uvedených v oznámení a chráni totožnosť osôb, ktoré ho podávajú, vrátane všetkých fyzických osôb, ktoré pomáhajú oznamovateľovi počas procesu profesionálne.

Oznámenie je podané – čo potom?

Osoba podávajúca oznámenie dostane do 7 dní od podania potvrdenie o prijatí a do 3 nasledujúcich mesiacov spätnú väzbu a následné opatrenia prijaté v Colonnade (pokiaľ nie je oznámenie podané anonymne takým spôsobom, ktorý Colonnade neumožňuje identifikovať adresu osoby podávajúcej oznámenie).

Ako možno podať oznámenie?

I. Oznámenie možno podať prostredníctvom jedného z nasledujúcich interných komunikačných kanálov:

Colonnade Insurance S.A.

1b, rue Jean Piret

L-2350 Luxemburg

Luxemburg

alebo

 • telefonicky na týchto číslach: +352 281156-204 alebo +352281156-206.

V prípade e-mailových a poštových oznámení je možné ich podať aj anonymne.

II. Oznámenie je možné podať aj prostredníctvom nasledujúceho externého komunikačného kanála:

 • Písomne, ako aj telefonicky (alebo aj osobne po predchádzajúcom dohovore) na Commissariat aux assurance (CAA), ako príslušný orgán dohľadu pre Colonnade v Luxembursku, v nemeckom, francúzskom a luxemburskom jazyku (prípadne anglický jazyk). Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke CAA: Kontakt - Commissariat aux Assurances (caa.lu)
 • Písomne na:

Úrad na ochranu oznamovateľov

Námestie slobody 29

811 06 Bratislava

https://www.oznamovatelia.sk/

alebo

 • telefonicky na týchto číslach: 0948 935 239 alebo 0800 221 213.