Čo je to inflácia a ako vplýva na správanie spotrebiteľov a podnikateľov?

Inflácia je dlhodobo rastúca úroveň všeobecných cien tovarov a služieb v hospodárstve. 

18.5.2023

Vyskytuje sa, keď sa množstvo peňazí v obehu v porovnaní s množstvom tovarov a služieb zvyšuje. Inflácia môže byť meraná rôznymi spôsobmi, najčastejšie sa však používa index spotrebiteľských cien (CPI).

Čo má vplyv na mieru inflácie?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú mieru inflácie. Jeden z nich je zvýšenie množstva peňazí v obehu, či už prostredníctvom emitovania (tlače) nových bankoviek alebo zvyšovaním úverového rámca. Ďalším faktorom sú náklady na výrobu a dodávku tovarov a služieb, vrátane miezd a energií, ktoré môžu ovplyvniť ceny a následne aj infláciu.

Miera inflácie má výrazný vplyv na správanie spotrebiteľov a podnikateľov. Vysoká miera inflácie môže spotrebiteľov prinútiť nakupovať tovary skôr, než sa zvyšujú ich ceny, čo môže viesť k ešte väčšiemu nárastu inflácie. Pre podnikateľov môže vysoká inflácia znamenať zvýšenie nákladov na výrobu a zvyšovanie cien, čo môže ovplyvniť ich ziskovosť a konkurencieschopnosť.

Z hľadiska príčin, ktoré infláciu vyvolávajú, existujú dva hlavné druhy inflácie:

  • Dopytová inflácia: vyskytuje sa, keď spotrebitelia žiadajú viac tovarov a služieb, ako je k dispozícii, čo vedie k rastúcim cenám;
  • Nákladová inflácia: nastáva, keď náklady na výrobu tovarov a služieb stúpajú, čo vedie k rastúcim cenám, aby sa pokryli vyššie náklady.

Naopak, deflácia je opakom inflácie a predstavuje pokles všeobecných cien tovarov a služieb. Deflácia môže mať negatívny vplyv na hospodárstvo, pretože môže viesť k nižšej spotrebe, nižšej výrobe a nižším ziskom pre podnikateľov.

Môže mať inflácia pozitívny charakter? 

V závislosti od množstva peňazí v obehu a zmien v nákladoch môže inflácia byť mierna alebo vysoká, čo môže mať rôzne dôsledky pre hospodárstvo a spotrebiteľov. Mierna inflácia môže byť pre hospodárstvo prospešná, pretože podporuje rast a stimuluje výrobu a spotrebu. Vysoká inflácia však môže mať negatívny vplyv na hospodárstvo, pretože zvyšuje náklady a znižuje kúpnu silu peňazí.

Pri výbere investícií by mali investori brať do úvahy mieru inflácie, pretože to môže ovplyvniť výnosy z ich investícií. Ak je inflácia vysoká, môže to znamenať, že výnosy z investícií sú nižšie ako inflačná miera, čo môže viesť k strate hodnoty investícií.

V konečnom dôsledku je inflácia zložitý jav, ktorý môže mať rôzne dôsledky pre hospodárstvo a spotrebiteľov. Aby sme pochopili jej vplyv a ako ju ovplyvniť, musíme pochopiť jej príčiny a druhy. Zvyšovanie množstva peňazí v obehu a rastúce náklady na výrobu a dodávku tovarov a služieb sú hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k inflácii. Spotrebitelia a podnikatelia sa môžu snažiť minimalizovať jej vplyv na svoje hospodárenie tým, že plánujú svoje nákupy a výrobu a sledujú mieru inflácie, aby mohli prispôsobiť svoje stratégie.

Dopad inflácie na poistenia

Inflácia môže mať významný dopad na komerčné poistenie. Keďže inflácia zvyšuje ceny a náklady na výrobu a poskytovanie tovarov a služieb, poisťovne môžu zvyšovať svoje sadzby, aby zabezpečili dostatočné finančné prostriedky na krytie rizík a nákladov. Toto zvyšovanie poistných sadzieb môže mať vplyv na malé a stredné podniky, ktoré môžu prehodnotiť mieru rizika, ktorú na poisťovne prenášajú. Príkladom je zúženie rozsahu poistného krytia, alebo zvýšenie spoluúčasti poisteného na poistnej udalosti.