Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Prečo si vybrať toto poistenie

Komplexná ochrana poisteného podniku

Škody na majetku niekedy nie sú také vysoké, ako škody spôsobené prerušením prevádzky, ktoré nastane po vecnej škode. Ušlý zisk a fixné náklady môžu byť vyššie ako škoda na samotnom majetku.

Rizikové inžinierstvo a poistenie šité na mieru

Je dôležité uvedomiť si dosah poškodenia jednotlivých strojov alebo celých budov na ušlý zisk spoločnosti. Náš rizikový inžinier vám v tomto pomôže a navrhne vhodné opatrenia.

Pripoistenie výpadku dodávateľa a odberateľa

Máte kľúčových dodávateľov alebo odberateľov, ktorých výpadok je ťažké nahradiť? Pripoistite si škody z prerušenia prevádzky Vášho podniku ako následok výpadku dodávateľa alebo odberateľa.

Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa ozvať našim expertom a získať tak nezáväznú ponuku

Pre koho je produkt vhodný

Ochranu prerušenia prevádzky odporúčame najmä pre:

  • priemyselné prevádzky (okrem: výroba energie, chémia, recyklácia, papier a drevovýroba),
  • malé a stredné podniky,
  • obytné, obchodné a polyfunkčné objekty,
  • hotely a moderné ubytovacie zariadenia,
  • poskytovatelia služieb,
  • a iné prevádzky.

O produkte

Toto poistenie sa vzťahuje na následnú škodu vzniknutú prerušením alebo obmedzením prevádzky v dôsledku vecnej škody, kde vám poskytujeme poistné plnenie z poistenia majetku alebo strojov, v rozsahu podľa poistnej zmluvy.

Často kladené otázky

Nie, nie je to možné. Poistenie prerušenia prevádzky je nadstavbou majetkového poistenia. Zjednodušene povedané, jednou z podmienok aktivácie krytia je vznik poistnej udalosti v poistení majetku.

Áno, tento produkt je o. i. vhodný aj na poistenie ušlého zisku – nájomného vlastníkov budov. Okrem ušlého zisku poistíme aj vaše fixné náklady a nevyhnutné zvýšené prevádzkové náklady, resp. viacnáklady účelne vynaložené za účelom zníženia, resp. zabránenia poklesu obratu.

Najmä na správne stanovenie poistnej sumy, ktorá má zodpovedať odhadovanému ušlému zisku a fixným nákladom za dojednanú dobu ručenia, ako aj rozsahu poistných nebezpečenstiev, po ktorých je prerušenie prevádzky poistením kryté (napr. len požiar alebo aj všetky živelné nebezpečenstvá a lom stroja) a dostatočne dlhej dobe ručenia (tak, aby bolo možné počas nej poškodený alebo zničený majetok opraviť, resp. znovunadobudnúť a opätovne plne obnoviť prevádzku).

Dôležité dokumenty

Dotazník pre poistenie prerušenia prevádzky

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu strát spôsobených prerušením prevádzky

Stiahnuť

Stanovenie poistnej sumy

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.