Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti technickým rizikám.

Prečo si vybrať toto poistenie

Výrobné stroje a zariadenia sú kľúčové pre stabilný chod podniku

Klasické poistenie majetku nekryje škody spôsobené technickými rizikami pod ktorými rozumieme hlavne mechanické poškodenie poistených predmetov z rôznych príčin – tzv. lom stroja.

Krytie chyby materiálu a konštrukcie strojov

Záruka výrobcu je obmedzená. Poistenie lomu strojov však poskytuje ochranu proti niektorým škodám aj po skončení záručnej doby.

Ľudský faktor - najmenej ovplyvniteľné riziko, ktoré hrozí podnikom

Najväčšie škody sú spôsobené chybou obsluhy. Poistenie lomu stroja Vám zabezpečí ochranu aj proti takýmto škodám.

Ste leasingová spoločnosť alebo predajca strojov?

Pre Vás máme riešenia vo forme rámcových zmlúv, ktorými vieme kryť všetky Vaše stroje a zariadenia.

Pre koho je produkt vhodný

  • Tento produkt odporúčame najmä výrobným podnikom na poistenie výrobných technológií. Poistenie sa hodí tiež pre tých, ktorí majú hodnotné elektronické zariadenia, ktoré sa môžu poškodiť a ich oprava či výmena predstavujú výrazný náklad.

O produkte

Poistenie technických rizík umožňuje dojednať poistné krytie špecifických rizík, ktorým sú zo svojej povahy a charakteru prevádzky vystavené rôzne stroje, strojné a elektronické zariadenia. Ideálne je doplniť ho pripoistením prerušenia prevádzky.

Poistenie strojov proti vymenovaným nebezpečenstvám

Poistenie sa vzťahuje na náhle poškodenie alebo zničenie stacionárnych alebo pojazdných strojov, strojových zariadení bez ohľadu na to, či sú v prevádzke (v činnosti) alebo mimo prevádzky (v pokoji), či sú demontované za účelom údržby, v priebehu údržby alebo čistenia, a taktiež sa opäť montujú. 

Príklady poistných udalostí:

  • Konštrukčná vada, vada materálu, výrobná vada
  • Pretlak alebo podtlak pary, plynu alebo kvapaliny
  • Nedostatok vody v kotle alebo tlakových nádobách
  • Pôsobenie odstredivej sily
  • Pád alebo vniknutie cudzieho predmetu, ktorý nie je súčasťou poisteného stroja
  • Skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu
  • Zlyhanie meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení

Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám

Vzťahuje sa na vecné škody na poistenom stroji alebo strojnom zariadení z akéhokoľvek poistného nebezpečenstva (okrem živelných nebezpečenstiev), pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené. 

Typicky zahŕňa všetky vyššie uvedené typy škôd kryté poistením strojov proti vymenovaným nebezpečenstvám, ale navyše aj škody spôsobené ľudským faktorom – neúmyselnou chybou obsluhy.

Poistenie zásob v chladiacich a mraziacich priestoroch

Toto poistenie Vám kryje poškodenie alebo zničenie zásob, ktoré sa nachádzajú v poistených chladiacich alebo mraziacich priestoroch v dôsledku ich náhleho a nepredvídateľného poškodenia, pokiaľ je toto poškodenie kryté poistením technických rizík dojednaným v našej poisťovni.


Často kladené otázky

Áno, riadne uzavretú poistnú zmluvu, na ktorej je uhradené poistné, je možné vinkulovať na základe doloženia podpísanej žiadosti o vinkuláciu.

Poistenie je možné uzavrieť pre nové, ako aj používané strojné a elektronické zariadenia, avšak poisťovňa zohľadňuje vek a opotrebenie zariadení vo vzťahu k ich životnosti a celkovej údržbe pri hodnotení rizika (vstupe do poistenia), ako aj výplate poistného plnenia. Vo všeobecnosti platí, že čím staršie, viac používané a menej udržiavané zariadenie, tým vyššie riziko vzniku škody a poistné, resp. spoluúčasť a nižšie poistné plnenia (nesmie presiahnuť časovú hodnotu zariadenia, kde sa zohľadňuje jeho opotrebenie). Stroje staršie ako 10 rokov sú preto spravidla z poistenia vylúčené.

Stroje, strojné a elektronické zariadenia, ktoré sú zabudované a tvoria súčasť poisťovanej budovy, Vám poistíme bez nutnosti dokladania ich zoznamu a poistnej sumy jednotlivých zariadení prostredníctvom automatického pripoistenia strojných a elektronických súčastí budovy až do limitu 10 % z poistnej sumy budovy. Pre správne poistenie je podstatné, aby bola dobre nastavená poistná suma budovy.

Dôležité dokumenty

Poistenie strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení

Stiahnuť

ZD pre poistenie strojov proti všetkým nebezpečenstvám

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie strojov a strojových zariadení

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie strojov a strojových zariadení Allrisk

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.