Poistenie stavebno-montážneho diela a prác proti všetkým nebezpečenstvám.

Prečo si vybrať toto poistenie

Krytie škôd spôsobených stavebnou činnosťou nielen počas doby výstavby

Klasické majetkové krytie poskytuje ochranu len proti živelným škodám, ale škody vzniknuté pracovnou činnosťou na stavebnom diele, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, nie sú kryté.

Riešenia šité na mieru pre všetkých zainteresovaných do výstavby alebo montáže

Či ste investor, dodávateľ, alebo subdodávateľ stavby, máme pre Vás rozsah poistenia, ktorý bude čo najviac sledovať vaše potreby.

Poistenie stavieb a montáží realizovaných mimo územia Slovenskej republiky

Ak ste slovenská spoločnosť a realizujete práce v zahraničí, vieme pre vás pripraviť krytie aj pre takéto stavebno-montážne diela.

Je už dielo rozostavané a nestihli ste ho poistiť?

Toto poistenie je možné dojednať aj pre rozostavané stavby alebo montážne diela vo vysokom štádiu rozpracovanosti.

Pre koho je produkt vhodný

Toto poistenie poskytuje poistnú ochranu pre všetky subjekty zúčastnené na stavebno-montážnom diele:  investor, dodávatelia a aj všetci zmluvní subdodávatelia (nemusia byť na zmluve menovaní).

Toto poistenie odporúčame pre:

 • novostavby a rekonštrukcie stavieb:
  • polyfunkčné budovy, budovy pre bývanie, administratívu, správu, kultúru, telovýchovu a vzdelávanie
  • obchodné domy, nákupné strediská, hotely,
  • nemocnice, polikliniky,
  • výrobné a skladové haly
  • a iné ...
 • rekonštrukcie technologických zariadení,
 • montáže technológií a technologických liniek,
 • výstavbu dopravnej infraštruktúry.

O produkte

Poistenie je možné dojednať na konkrétne dielo, alebo formou rámcovej zmluvy, ktorá kryje všetky diela realizované počas roku. Zároveň sa krytie vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá bola spôsobená tretej osobe v priamej súvislosti so stavebnými alebo montážnymi prácami na stavenisku alebo montážnom pracovisku.

Rozsah poistného krytia je možné rozšíriť aj o krytie:

 • Nákladov potrebných na odstránenie následkov škody z poistnej udalosti
 • Nákladov na nadčasy
 • Práce v noci, cez sviatky
 • Expresného dodania náhradných dielov
 • Doby odstraňovania chýb a nedorobkov na odovzdaných, dokončených objektoch
 • Stavebného zariadenia, vybavenia, strojov
 • Škôd spôsobených chybou v projekte
 • Ušlého zisku a zvýšených nákladov na prevádzku investora v dôsledku nedodržania plánovaného postupu výstavby po poistnej udalosti
 • Existujúceho majetku alebo majetku zmluvne prevzatého za účelom realizácie stavebného/montážneho diela

Často kladené otázky

Áno, riadne uzavretú CAR/EAR zmluvu, na ktorej je uhradené poistné, je možné vinkulovať na základe doloženia podpísanej žiadosti o vinkuláciu.

V takomto prípade je potrebné kontaktovať nás a doložiť technickú dokumentáciu (zmeny v projekte), resp. požadovanú poistnú sumu diela, ktorá bude zodpovedať cieľovej hodnote diela, aby sme zmeny mohli reflektovať v dodatku k Vašej poistnej zmluve a zachovali ste si tak adekvátnu poistnú ochranu počas celej doby trvania výstavby/montáže.

Nie, poistné pri CAR/EAR poistení je jednorazové a poistníkovi sa nevracia. Predĺženie doby trvania poistenia je možné za doplatok poistného, ktorý je spravidla úmerný predĺženiu doby trvania poistenia.

Dôležité dokumenty

Stavebno-montážne poistenie (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre stavebné poistenie

Stiahnuť

ZD pre montážne poistenie

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu stavebných prác

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu montážnych prác

Stiahnuť

Produktový list ­– Stavebno-montážne poistenie (CAR / EAR)

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.