Poistenie majetku proti škodám spôsobeným terorizmom.

Prečo si vybrať toto poistenie

Terorizmus – novodobé riziko so stúpajúcou pravdepodobnosťou vzniku škody

Hrozba terorizmu sa stále viac a viac približuje aj do nášho regiónu a preto treba myslieť aj na poistenie tohto rizika.

Následky škôd sú takmer vždy katastrofické

Ide o riziko, pri ktorom treba rátať takmer vždy s totálnymi škodami – s poškodením skoro celého majetku a tým pádom aj úplným zastavením výroby alebo prevádzky.

Občianske nepokoje, vzbury, štrajky

Pripoistite si aj škody spôsobené občianskymi nepokojmi, vzburami, štrajkami, výlukou zamestnancov, výtržnosťami a nepokojmi, ktoré narúšajú či ohrozujú verejný poriadok. 

Potrebujete poradiť?

Neváhajte sa ozvať našim expertom a získať tak nezáväznú ponuku

Pre koho je produkt vhodný

Z našich skúseností sú najväčšiemu riziku vystavené tieto oblasti:

  • Hotely, rezorty, štadióny, športové centrá
  • Obchodné centrá, administratívne budovy
  • Mediálne inštitúcie a telekomunikačné spoločnosti
  • Infraštruktúra (cesty, mosty, tunely, železnice, plynovody, ropovody)
  • Zdroje pitnej vody, úložiská ropy, plynu, pohonných hmôt
  • Samospráva, verejné priestory, vládne budovy
  • Letiská, prístavy, autobusové a železničné stanice
  • Finančné a vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá

O produkte

Toto poistenie chráni majetok proti škodám spôsobeným terorizmom. Predmetom poistenia môže byť Váš hnuteľný a nehnuteľný majetok, ale aj majetok vo vlastníctve tretej osoby, ktorý užívate alebo ste prevzali na základe zmluvy. Voliteľne je možné dojednať aj poistenie prerušenia prevádzky po škode z titulu terorizmu.

S narastajúcimi hrozbami teroristického útoku vzniká čoraz väčší záujem spoločností o krytie rizík spojených s terorizmom. Pravdepodobnosť vzniku teroristického útoku sa na Slovensku môže zdať nízka, avšak pri aktuálnej situácii to nie je nepredstaviteľná udalosť, a preto je rozumné si toto riziko poistiť.

Často kladené otázky

Terorizmom sa rozumie čin zahrňujúci použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť.

Váš majetok poistíme do výšky poistných súm, ktoré zodpovedajú poistnej hodnote Vášho majetku, a to až do výšky 200 mil. EUR.

Dôležité dokumenty

Dotazník k poisteniu terorizmu

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Základný rozsah poistenia majetku proti najčastejším a najkatastrofickejším príčinám vzniku škody. 

Rozšírený rozsah poistenia majetku proti všetkým škodám, ktoré nie sú z poistenia vylúčené.

Poistenie ušlého zisku a stálych nákladov po poistnej udalosti na majetku Vašej spoločnosti.

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.