Poistenie zodpovednosti

Prečo si vybrať toto poistenie

Podnikáte? Vedeli ste, že...

spoločnosti zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia iným subjektom pri výkone svojej činnosti, svojimi výrobkami alebo prácou v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších  predpisov prakticky bez obmedzenia a v mnohých prípadoch objektívne (bez ohľadu na zavinenie)?

Chcete svoju spoločnosť komplexne chrániť

proti nárokom na náhradu škody a ušlého zisku tretích strán? Poistíme vašu všeobecnú (prevádzkovú) a produktovú zodpovednosť na mieru - v prípade potreby aj s poistením majetku alebo profesijnej zodpovednosti na jednej poistnej zmluve. 

Ste výrobca?

Poskytujeme poistné krytie pre priamy aj nepriamy export na  území celého sveta,  ako aj škody spôsobené výrobkami uvedenými do obehu  pred začiatkom poistenia.

Hľadáte poistenie, ktoré sa prispôsobí vašim potrebám?

Objavte naše poistenie všeobecnej zodpovednosti, ktoré vám vyskladáme na základe vašich špecifikácií

Pre koho je produkt vhodný

Pomáhame širokej škále klientov z rôznych oblastí:

 • priemyselné prevádzky (chémia, kovovýroba, výroba plastov, potravinársky, textilný a strojárenský priemysel, výrobcovia technológií),
 • obytné, administratívne a polyfunkčné objekty,
 • obchodné a skladovacie prevádzky
 • nemocnice, ambulancie lekárov (okrem profesijnej zodpovednosti),
 • finančné, poradenské a vzdelávacie inštitúcie,
 • hotely, rekreačné a ubytovacie zariadenia. 

O produkte

Z tohto poistenia máte právo na náhradu právnym predpisom stanovenej zodpovednosti za škodu na živote, zdraví alebo veci tretích strán vrátane náhrady následnej finančnej straty (tzv. ušlého zisku):

 • na zdraví alebo usmrtením
 • na majetku a to poškodením, zničením, stratou alebo odcudzením veci, pokiaľ za takéto škody ako poistený zodpovedáte
 • zároveň uhradíme za Vás aj súdne trovy konania.

Poistné krytie, ktoré ponúkame v základe:

 • náhrada škody na živote a zdraví alebo škody na veci, ktorá bola spôsobená tretej osobe v súvislosti s poistenou činnosťou poisteného,
 • náhrada škôd vyplývajúcich z uplatňovania vlastníckeho práva, správy alebo prevádzky nehnuteľností (napr. škody na vozidlách v parkovacích priestoroch poisteného z titulu vlastníctva budovy),
 • náhrada škody na odložených veciach zamestnancov a návštevníkov,
 • náhrada škody na nehnuteľnosti, ktorú má poistený v prenájme,
 • následná finančná strata - ušlý zisk,
 • trovy občianskoprávneho konania a právneho zastúpenia, ktoré je poistený povinný nahradiť poškodenému

je možné rozšíriť o pripoistenia zodpovednosti za škodu:

 • spôsobenej vadným výrobkom
 • na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti
 • na veciach užívaných (prenajatých, leasovaných)
 • na veciach vnesených do ubytovacieho zariadenia
 • spôsobenej náhlym a neočakávaným znečistením
 • z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • čisté finančné škody

Často kladené otázky

Je to limit poistného plnenia, resp. v prípade pripoistení sublimity poistného plnenia, ktoré sú jeho súčasťou a nezvyšujú ho. Preto odporúčame dojednať si adekvátnu výšku limitu poistného plnenia, ktorá zohľadní riziko vyplývajúce z charakteru a rozsahu činnosti Vašej spoločnosti (typ prevádzkovanej činnosti, resp. vyrábaného produktu alebo poskytovanej služby, obrat, počet zamestnancov, teritoriálna pôsobnosť atď.). Limit za všetky poistné udalosti je možné dojednať aj ako viac-násobok limitu poistného plnenia za jednu poistnú udalosť. Momentálne si u nás viete dojednať poistenie s výškou limitu poistného plnenia až 35 mil. EUR.

Nie, keďže nie ste zamestnancom, nevzťahujú sa na Vás ustanovenia Zákonníka práce ani poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi. Voči svojmu „zamestnávateľovi“ ste v pozícii tretej strany a za prípadné škody, ktoré mu spôsobíte, ručíte neobmedzene. Ak škodu spôsobíte tretej strane, inej ako je spoločnosť, pre ktorú vykonávate činnosť, konajúc na účet a v mene tejto spoločnosti a táto spoločnosť bude mať u nás dojednané poistenie zodpovednosti za škodu, prípadné nároky na náhradu škody vznesené voči tejto spoločnosti uhradíme, ale pokiaľ nebudete na poistnej zmluve menovaný ako spolupoistený subjekt, budeme mať právo vyplatené poistné plnenie voči Vám regresovať. Je preto dobré myslieť na to, či/ako máte poistenú zodpovednosť za škodu.

Objektívna zodpovednosť za škodu je daná v prípade, že škodu spôsobíte prevádzkovou činnosťou, alebo ak ide o prípad osobitnej zodpovednosti za škodu, pre ktorú existuje osobitná právna úprava (iná ako §420 Občianskeho zákonníka o všeobecnej zodpovednosti za škodu). Typickým príkladom je zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých alebo škody spôsobené vadným výrobkom. Ak má vaša činnosť charakter prevádzkovej činnosti (pozri §420a Občianskeho zákonníka), jedná sa takisto o osobitnú zodpovednosť za škodu, t. j. takú, kedy za škodu zodpovedáte bez ohľadu na zavinenie – laicky povedané striktne, takmer bez možnosti zbaviť sa zodpovednosti, ak niekomu spôsobíte škodu. Preto ak ste napr. výrobca alebo opravca, prípadne dovozca alebo predajca (ktorý je v zmysle Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom tiež považovaný za výrobcu) poistenie zodpovednosti za škodu s adekvátnym rozsahom poistného krytia je pre vás podľa nášho názoru nevyhnutnou súčasťou podnikania.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu – v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie zodpovednosti za škodu

Stiahnuť

Doplňujúce zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu z regresných nárokov vznikajúcich Sociálnej a zdravotným poisťovniam za liečenie pracovného úrazu alebo choroby z povolania

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu – všeobecná zodpovednosť

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu – prevádzkovanie železníc

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu – všeobecná zodpovednosť + vadný výrobok

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú znečistením životného prostredia

Stiahnuť

Produktový list Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Stiahnuť

Súvisiace produkty

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania – skupinové poistenie 

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.