Poistenie zodpovednosti

Prečo si vybrať toto poistenie

Predstavitelia spoločností vykonávajú neľahkú prácu

v dynamickom prostredí s množstvom právnych predpisov - pochybenie sa v tomto prípade môže rovnať aj žalobe

Za svoje konanie vedenie ručí osobne, celým svojím majetkom

Na to, aby sa členovia vedenia spoločnosti mohli bez obáv rozhodovať a zobrať na seba zdravú mieru rizika pri rozhodovaní, potrebujú istotu.

Výhodné tiež pre samotnú spoločnosť

keďže v prípade väčších škôd by manažéri nemuseli mať dostatok prostriedkov na ich náhradu

Neúmyselné, chybné rozhodnutie,

opomenutie, nedbalosť, prípadne omyl pri výkone svojej funkcie môžu byť kvalifikované ako porušenie povinností. Chráňte sa pred nárokmi na náhradu škody spolu s nami.

Pre koho je produkt vhodný

  • D&O poistenie je nevyhnutný nástroj ochrany pre rôzne typy spoločností (primárne komerčné spoločnosti: a.s., spol. s r.o., k.s., družstvá) a osobného majetku fyzických osôb v ich vedení. Predstavitelia spoločnosti potrebujú poistenie, ktoré im v kritickej situácií zodpovednosti manažéra alebo jeho ochrany proti neoprávnenému nároku poskytne potrebnú ochranu.
  • Pokiaľ spoločnosť z nejakého dôvodu nechce pre svojich manažérov uzatvoriť poistenie D&O, ponúkame možnosť uzatvorenia tzv. individuálneho D&O, kde je poistníkom a poisteným konkrétna fyzická osoba – štatutár pracujúca pre konkrétnu spoločnosť.

O produkte

Poistenie D&O chráni:

  • Primárne samotné poistené osoby:
    akákoľvek fyzická osoba, ktorá je, bola alebo sa počas poistnej doby stane členom orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti, jej manžel alebo manželka, dedič, právny nástupca alebo právny zástupca, tieňový či de-facto riaditeľ spoločnosti (za podmienok bližšie špecifikovaných v poistných podmienkach); zamestnanec spoločnosti pri výkone manažérskej alebo riadiacej funkcie, v prípade, že pracovnoprávna legislatíva vzťahujúca sa na výkon takejto funkcie neobmedzuje rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti alebo pokiaľ bol nárok uplatnený zároveň voči členovi orgánu alebo osobe vo vedení spoločnosti a v nároku sa uvádza, že sa tento zamestnanec podieľal na protiprávnom konaní tohto člena orgánu alebo osoby vo vedení spoločnosti alebo mu pri protiprávnom konaní napomáhal
  • samotnú spoločnosť: priamo v prípade nárokov týkajúcich sa cenných papierov, sekundárne vďaka možnosti domôcť sa nároku na náhradu vzniknutej škody u svojho manažéra v plnej výške (resp. do výšky dojednaného limitu poistného plnenia poistenia D&O)
  • záujmy akcionárov, spoločníkov, veriteľov spoločnosti (stakeholderov).

D&O je zodpovednostné poistenie členov štatutárnych orgánov a osôb vo vedení spoločnosti. Skratka D&O pochádza z anglického označenia produktu „Director’s and Officer’s“ liability. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb vo vedení spoločnosti (ďalej budeme tieto osoby označovať ako „D&O’s“) za škody spôsobené pri výkone ich funkcie. Spravidla ide o osoby, ktoré svoju funkciu vykonávajú na základe mandátnej zmluvy a za škody spôsobené porušením povinností pri výkone svojej funkcie ručia neobmedzene, celým svojím majetkom.

Niekedy sa poistenie D&O zamieňa s poistením právnej ochrany spoločnosti alebo poistením zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Poistenie D&O však nekryje právnu ochranu spoločnosti (hoci poistenie pre D&O’s dojednáva spravidla práve spoločnosť), ale primárne chráni fyzické osoby vo vedení spoločnosti, často paradoxne proti samotnej spoločnosti, pre ktorú pracujú a ktorá poistenie dojednala.

Často kladené otázky

Áno. V prípade ak je poistená osoba zároveň konateľom aj zamestnancom, ide o tzv. súbeh funkcií. Judikatúra v takomto prípade hovorí, že: „Výkon činnosti konateľa s.r.o. nie je druhom práce a preto nemôže byť náplňou pracovného pomeru. Označenie druhu práce ako napr. generálny riaditeľ, riaditeľ alebo generálny manažér na tejto skutočnosti nič nemení, dôležitý je totiž obsah a rozsah kompetencií danej osoby.“ Jedným z dôvodov je snaha zabrániť tomu, aby štatutári boli zbavení zodpovednosti, resp. aby ich zodpovednosť bola obmedzená. Aplikácia Zákonníka práce je na otázky spojené s výkonom funkcie štatutára vylúčená. Vzťah medzi štatutárnym orgánom a spoločnosťou sa primárne riadi právami a povinnosťami stanovenými v Obchodnom zákonníku a v zmluve o výkone funkcie. Ak takáto zmluva neexistuje, aplikujú sa na tento vzťah primerane ustanovenia o mandátnej zmluve.

Nie, poistné podmienky neobsahujú výluku zodpovednosti za škodu spôsobenú blízkej osobe. Škody z titulu pochybenia D&O’s sa v praxi stávajú aj v rodinných firmách, avšak účelové, nepoctivé konanie za účelom osobného zisku je vylúčené bez ohľadu na rodinné vzťahy (viď výluka „Nepoctivé konanie a osobný zisk“).

Poistné podmienky neobsahujú výluku zodpovednosti za škodu pri personálne alebo majetkovo prepojených spoločnostiach. Platí obdobné vysvetlenie ako pri otázke týkajúcej sa rodinných príslušníkov.

Za pokuty (napr. z daňového úradu) štatutár automaticky nezodpovedá. Pokuty a penále sú takmer vždy adresované na spoločnosť (legislatíva takmer nikdy neumožňuje priamy nárok na náhradu škody voči štatutárovi „zvonka“ spoločnosti). Spoločnosť má možnosť uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody (z titulu pokuty) voči svojmu štatutárovi, ak sa dôvodne domnieva, že za ňu zodpovedá. V momente uplatnenia nároku na náhradu škody z titulu pokuty udelenej spoločnosti voči štatutárovi sa daná záležitosť stáva finančnou škodou a potenciálnym nárokom voči poistenej osobe z poistenie D&O. Pri posudzovaní, či je nárok proti poistenej osobe validný sa podrobne preveruje, čím konkrétne sa daná osoba dopustila protiprávneho konania. V tomto bode nastupuje poistenie D&O, ktoré chráni poistenú osobu, resp. nahrádza za ňu nárok na náhradu škody. Je potrebné mať na pamäti, že v mnohých prípadoch poistenie D&O „zaberie“ tým spôsobom, že zabezpečí poistenej osobe právnu ochranu pred neodôvodnenými nárokmi.

Poistenie D&O potenciálne kryje tie prípady, kedy je poistená osoba povinná uhradiť škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, t.j. v roli štatutárneho orgánu, pri vedení spoločnosti. Analogicky môžeme povedať, že krytie sa nevzťahuje na tie prípady, kedy v tejto roli nekoná. Je nutné uvedomiť si, kedy daná osoba koná ako zamestnanec a kedy ako štatutárny orgán spoločnosti. Obsahom D&O poistenia nie je kryť riziko z predaja výrobkov alebo poskytovania služieb spoločnosti; existujú na to špecializované produkty (napr. produktová a profesijná zodpovednosť za škodu). Tieto oblasti sa v praxi do istej miery prelínajú a nie je možné vylúčiť, že budú v rámci D&O poistenia vznesené nároky majúce charakter viac či menej profesijnej alebo produktovej zodpovednosti za škodu [viď https://colonnade.sk/poistenie-do-vs-profesijna-zodpovednost/]. Platí tu rovnaká zásada ako pri pokutách a penále: spoločnosti musí vzniknúť škoda (=musí ju uhradiť), musí si uplatniť nárok voči poistenej osobe a preukázať jej, že za ňu zodpovedá. V prípade, že štatutár nemá v zmluve so spoločnosťou jasne špecifikované, za čo vo svojej funkcii zodpovedá, vzťahujú sa na výkon funkcie primerane ustanovenia o mandátnej zmluve. Zjednodušene môžeme povedať, že úlohou žiadneho štatutára nie je fyzicky vykonávať napr. účtovníctvo pre klientov spoločnosti. Zodpovednosťou štatutára je zabezpečiť, aby účtovníctvo pre klientov spoločnosti vykonávala kvalifikovaná osoba. V prípade sporu o tom, či štatutár pochybil pri výkone funkcie, rozhodne v konečnom dôsledku súd a nie poisťovňa.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti (IPID)

Stiahnuť

Všeobecné poistné podmienky

Stiahnuť

ZD pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov a ďalšími osobami vo vedení spoločnosti

Stiahnuť

ZD pre poistenie individuálnej zodpovednosti za škodu spôsobenú členom orgánu alebo osobou vo vedení spoločnosti

Stiahnuť

Dotazník pre zodpovednosť D&O

Stiahnuť

Produktová mapa D&O – pre spoločnosť

Stiahnuť

Produktová mapa D&O – pre jednotlivca

Stiahnuť

Produktový list ­– Poistenie zodpovednosti manažérov (D&O)

Stiahnuť

Dotazník pre poistenie zodpovednosti za škodu D&O – COVID-19

Stiahnuť

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.