Poistenie EnviroPro

Prečo si vybrať toto poistenie

Zákonná povinnosť

Poistenie EnviroPro bolo vyvinuté ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice EÚ transponovanej do slovenskej legislatívy.

Kryje aj postupné znečisťovanie

Ktoré môže poistený zapríčiniť svojou činnosťou.

Možnosť uzatvoriť ako samostatné poistenie

Na rozdiel od poistenia náhleho a nepredvídateľného znečistenia (ktoré je súčasťou poistenia všeobecnej zodpovednosti).

Pracujete v potenciálne znečistenom prostredí?

Možno o tom ani neviete, a predsa hrozí enviro škoda. Poraďte sa s naším rizikovým inžinierom a chráňte seba aj svoj majetok

Pre koho je produkt vhodný

Enviro riziko hrozí asi v každom odvetví, no z našich skúseností sa poistenie najviac hodí v týchto oblastiach:

 • Výrobcovia elektriny a elektroniky, energií, kovov a plastov, textilu, papiera a špeciálnych chemikálií (farmaceutiká, farby, hnojivá)
 • Veľkokapacitné skladovacie priestory a veľkoobchody skladujúce chemikálie alebo ropu a ropné produkty
 • Spracovateľské zariadenia a zariadenia na spracovanie odpadov
 • Prepravné a logistické spoločnosti
 • Stavebníctvo
 • Autoservisy a iné

O produkte

Poistenie EnviroPro chráni vaše podnikanie v prípade, ak vykonávate pracovné činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životné prostredie a spôsobiť na ňom škody. Ak zapríčiníte environmentálnu haváriu, za ktorú ste zodpovedný, práve týmto poistným produktom sa ochránite pred neočakávanými finančnými nákladmi, ktoré ste povinný zo zákona zaplatiť. Ak takéto poistné krytie nemáte dojednané, s nákladmi na odškodnenie sa budete musieť vysporiadať sami.

EnviroPro ponúka finančnú ochranu pred škodami spôsobenými únikmi znečisťujúcich látok. Bol vyvinutý ako dôsledok povinností vyplývajúcich zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, ktorá bola do slovenskej legislatívy transponovaná v Zákone č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd. V zmysle predmetných noriem spoločnosti čelia čoraz väčšej zodpovednosti za škody na životnom prostredí, ako aj novému fenoménu biodiverzity – ochrany prírodného bohatstva vrátane chránených druhov rastlín a živočíchov.

Zodpovednosť za škodu vyplývajúca z platnej legislatívy zahŕňa:

   • náklady na primárnu, doplnkovú ako aj kompenzačnú nápravu
   • náklady na zmiernenie následkov
   • náklady na stanovenie výšky škody (vrátane nákladov na prieskum) a náklady obhajoby

Poistné krytie zahŕňa

 • krytie náhleho aj postupného znečistenia: nerozlišujeme medzi náhlym a postupným znečistením – znečistenie je pre nás jednoducho znečistenie
 • Náklady na vyčistenie:
    • vlastných aj cudzích pozemkov,
    • vzniknuté akejkoľvek tretej osobe,
    • zahrňujúce aj náklady na zmiernenie následkov a náklady na znovuobnovenie.
 • zahrňujúce aj náklady na zmiernenie následkov a náklady na znovuobnovenie.

Často kladené otázky

Poistenie environmentálnych rizík na rozdiel od väčšiny poistení všeobecnej zodpovednosti ponúka aj krytie škôd na životnom prostredí, ktoré vzniknú postupným znečisťovaním životného prostredia. Následky takéhoto postupného znečisťovania sa často prejavia až po dlhej dobe a nie sú štandardným poistením všeobecnej zodpovednosti kryté.

Poistenie zahŕňa ako škody na majetku, tak škody na zdraví tretích osôb spôsobených znečistením životného prostredia.

Nie. V prípade ak dôjde k zmene Vašich prevádzkových činností (zmene rizika) a takúto zmenu by ste nám neoznámili, neboli by škody vyplývajúce z takejto zmeny poistením kryté. Preto odporúčame akékoľvek takéto zmeny v dostatočnom predstihu konzultovať s poisťovateľom, ktorý následne navrhne primerané riešenie takejto situácie.

Dôležité dokumenty

Poistenie zodpovednosti za škodu a nákladov – environmentálne riziká (IPID)

Stiahnuť

VPP pre poistenie environmentálnych rizík

Stiahnuť

Dotazník k poisteniu zodpovednosti za škody na životnom prostredí

Stiahnuť

Ako kúpiť

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222

Navštívte nás

Košice

Moldavská cesta 8 B, 042 80

+421 55 6826 222


Bratislava

Digital park II, Einsteinova 23, 851 01

+421 2 5710 2811
Ešte nie ste rozhodnutí?

Získajte svoju nezáväznú ponuku u našich kolegov.