Dojednajte si poistenie podľa svojich potrieb
Dojednajte jednoducho online
Zavolajte nám
Pomôžeme Vám s výberom poistenia, ktoré bude presne zodpovedať Vašim potrebám

Vytvorte si poistenie na mieru Vašim potrebám

Zodpovedzte na niekoľko otázok a vyberte si jednotlivé krytia.

Vyplňte osobné údaje.

Dojednajte si poistenie jednoducho online alebo nám zavolajte.

Pre koho je poistenie vhodné?

 • Ak ste vo veku od 18-80 rokov a ste slovenský rezident (t. j. máte na Slovensku trvalý pobyt alebo bydlisko, prípadne sa zdržiavate na Slovensku minimálne 183 dní počas jedného roka).
 • Ak dočasný alebo trvalý výpadok Vášho príjmu následkom úrazu či choroby môže vám alebo vašej rodine spôsobiť významné finančné problémy (napr. úhrada nákladov na bývanie, splátky úverov a pod.)
 • V prípade ak si ”nemôžete dovoliť“ byť na PN-ke alebo sa obávate nedobrovoľnej straty zamestnania 
 • Toto poistenie je vhodné aj v prípade, ak máte uzatvorené iné životné či úrazové poistenie, keďže si ho môžete flexibilne meniť podľa vašej aktuálnej potreby

Ponúkané balíčky

Kto je poistený?
1 dospelý
Mesačné poistné
7.66 €
Čo je kryté?
Smrť následkom úrazu20 000 €
Trvalé následky úrazu20 000 €
Trvalá odkázanosť na opatrovanie následkom úrazu20 000 €
Kto je poistený?
1 dospelý
Mesačné poistné
6,98 €
Čo je kryté?
Denné odškodné v prípade hospitalizácie následkom úrazu25 €
Denné odškodné v prípade domáceho liečenia následkom úrazu25 €
Zlomeniny2 500 €
Popáleniny2 500 €
Kto je poistený?
1 dospelý
Mesačné poistné
7,63 €
Čo je kryté?
Denné odškodné v prípade hospitalizácie následkom choroby25 €
Denné odškodné v prípade domáceho liečenia následkom choroby25 €
Kto je poistený?
1 dospelý
Mesačné poistné
5,98 €
Čo je kryté?
Smrť následkom úrazu10 000 €
Smrť následkom úrazu pri dopravnej nehode                10 000 €
Trvalé následky úrazu10 000 €
Trvalé následky úrazu pri dopravnej nehode10 000 €
Trvalá odkázanosť na opatrovanie následkom úrazu10 000 €
Poistenie domácnosti40 000 €
Poistenie domácich zvierat35 €/den
Poistenie kľúčov150 €
Poistenie kabelky, peňaženky a osobných vecí150 €
Poistenie osobných dokladov150 €

Výhody pre vás

Život bez obáv

Užívajte si každý deň s vedomím, že ste Vy aj vaša rodina poistení.

Finančná istota

V prípade nečakanej udalosti Vám vyplatíme poistné plnenie.

Pomoc

Pokiaľ zo zdravotných dôvodov nebudete môcť pracovať, finančne Vám pomôžeme.

Poistenie úrazu, choroby a osobných vecí

Poistenie úrazu, choroby a osobných vecí Omnia je dobrovoľné poistenie, ktoré kryje následky úrazov vedúcich k poškodeniu zdravia. Bonusom pre našich klientov

je možnosť poistenia rizík súvisiacich s chorobou a ďalších doplnkových krytí. Poistenie si môžete dojednať pre seba aj Vašich rodinných príslušníkov. Ochránime Vás na celom svete, 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Naše poistenie úrazu, choroby a osobných vecí Omnia ponúka širokú škálu krytia, ktoré si môžete zvoliť sami, a to vrátane poistných limitov.

Príklady situácií, kedy vyplatíme poistné
 • V prípade smrti alebo trvalých následkov následkom úrazu
 • V prípade úrazu, ktorý spôsobí trvalú odkázanosť na opatrovanie
 • V prípade hospitalizácie následkom úrazu alebo choroby
 • V prípade trvalých následkov úrazu
 • V prípade „PN-ky“ (pracovnej neschopnosti)
 • V prípade nedobrovoľnej straty zamestnania
 • V prípade lekárom predpísaného domáceho liečenia po hospitalizácii následkom choroby alebo úrazu
 • V prípade zlomením a vykĺbenia alebo popálenín

(Viac informácií nájdete v poistných podmienkach v časti 4. Rozsah poistného krytia pre jednotlivé poistné riziká.)

Príklady situácií, kedy poistné nevyplatíme
 • V prípade, ak škoda nastala pred dátumom účinnosti poistnej zmluvy alebo počas čakacej doby
 • V súvislosti s terorizmom či vojnou
 • V prípade ak škoda nastala v dôsledku s aktívnej účasti na akomkoľvek športe, tréningu alebo príprave naň ako profesionálny
 • alebo poloprofesionálny športovec
 • V súvislosti s aktívnou účasťou, nácvikom alebo tréningom akýchkoľvek bojových umení, motorových a vodných športov, leteckých športov, horolezectva a skalolezectva, speleológie, freedivingu, bungee jumpingu, lyžovania a snowboardingu mimo vyznačených lyžiarskych tratí a iných športov všeobecne označovaných ako adrenalínové alebo extrémne,
 • V prípade ľahkomyselného alebo úmyselného vystaveniu sa nebezpečiu (okrem pokusu o záchranu ľudského života)
 • V dôsledku požitia drog či inej toxickej, omamnej alebo psychotropnej látky
 • V súvislosti s aktívnou účasťou na akomkoľvek trestnom čine či pokuse o trestný čin

(Viac informácií nájdete v poistných podmienkach v časti 3. Výluky z poistného plnenia.)


Uzatvorte si poistenie v Colonnade

Užívajte si každý deň s vedomím, že ste Vy aj vaša rodina chránení.

Najčastejšie otázky a odpovede

Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo neočakávané a neprerušované pôsobenie vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), ktoré poistenému nezávisle od jeho vôle spôsobilo telesné poškodenie alebo smrť. Za úraz sa považuje aj stav, keď v dôsledku zvýšenej vlastnej telesnej sily dôjde k vyskočeniu kĺbu, poškodeniu jeho puzdra alebo k pretrhnutiu svalov, šliach alebo väzov.

Osoba, ktorá má nárok na poistné plnenie v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu. Oprávnenú osobu určí poistník v poistnej zmluve.

Lekársky zistiteľné fyzické poškodenie Vášho tela, ktoré je spôsobené priamo a výlučne úrazom, nie je spôsobené úmyselne, nie je dôsledkom choroby a nie je dôsledkom postupne pôsobiacej príčiny.

Akákoľvek náhodná udalosť, s ktorou je podľa Všeobecných poistných podmienok spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Maximálna výška poistného plnenia pre určité riziko uvedená v poistnej zmluve alebo vo všeobecných poistných podmienkach.

Dokumenty na stiahnutie