Prečo si vybrať toto poistenie

Nie len storno dovolenky

Poistenie stornopoplatkov sa dá dojednať aj na zakúpené vstupenky na kultúrne a športové akcie, tábory, pobyty v kúpeľoch či rekreačné ubytovanie.

Vrátane nariadenej karantény

Platí aj pre storno z dôvodu nariadenej karantény v súvislosti s ochorením Covid-19

Najnižšia spoluúčasť

Poistenie dojednávame s 0% spoluúčasťou v prípade  hospitalizácie alebo smrti, na ostatné prípady sa vzťahuje 10 % spoluúčasť

Kúpte si ho jednoducho online

Poistenie si môžete jednoducho dojednať v našej online kalkulačke, poistná zmluva Vám bude hneď zaslaná na Váš e-mail.

Pre koho je poistenie určené

 • Pre individuálnych cestovateľov a rodiny
 • Milovníkov kultúry a športu
 • Školy alebo rodičov detí, ktoré sa zúčastnia na akciách a táboroch

O produkte

Uhradíme vám vzniknuté náklady, ak musíte nevyhnutne zrušiť plánovanú cestu alebo účasť na podujatí z dôvodov, ktoré nemôžete ovplyvniť.

Čo je poistené

Ponúkame dva balíky krytia, Silver a Gold. Ich rozsah nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach (dokument nižšie). 

V balíku Gold okrem iného nájdete: 

 • Akútne alebo vážne ochorenie alebo vážny úraz poisteného alebo spolucestujúceho vrátane náhleho zhoršenia stavu stabilizovaného chronického ochorenia; 
 • Akútne alebo vážne ochorenie alebo vážny úraz rodinného príslušníka poisteného, ktoré vznikli počas trvania poistenia a majú za následok jeho pripútanie na lôžko a o ktorého sa poistený musí preukázateľne postarať v čase začiatku alebo počas plánovanej cesty/služby;
 • Tehotenstvo poistenej alebo spolucestujúcej, ktoré bolo zistené až po uzatvorení poistenia, pokiaľ lekár neodporučil cestu zo zdravotných dôvodov alebo vznik komplikácií v súvislosti s existujúcim tehotenstvom poistenej alebo spolucestujúcej, ak tieto komplikácie vznikli až po uzatvorení poistenia, okrem výluky uvedenej v čl. 4 písm. f) VPP;
 • Predvolanie poisteného na súd, okrem prípadu ak poistený vystupuje ako súdny znalec; 
 • Ukončenie pracovného pomeru poisteného zo strany zamestnávateľa, okrem ukončenia pracovného pomeru počas skúšobnej doby;
 • Odcudzenie osobných dokladov poisteného pred cestou/službou, ak poistený nemal možnosť vybaviť nové osobné doklady do začiatku cesty/služby; 
 • Vážny úraz alebo smrť domáceho zvieraťa poisteného, ak k nim došlo najviac 2 týždne pred začiatkom cesty/služby a poistený sa musel o svoje domáce zviera preukázateľne postarať; 
 • Opakovanie univerzitnej alebo obdobnej skúšky poisteným; 
 • Dopravná nehoda osobného motorového vozidla, s ktorým poistený plánoval vycestovať, ak sa stala v období 7 dní pred odchodom, vozidlo je nepojazdné a o nehode je vyhotovený policajný záznam Polície SR; 
 • Zmeškanie odletu alebo odchodu v dôsledku meškania alebo výluky verejného dopravného prostriedku; 
 • Ak sa poistený alebo jeho rodinný príslušník stal obeťou trestného činu; 
 • Značná škoda na majetku v mieste bydliska poisteného spôsobená krádežou vlámaním, lúpežou alebo živelnou udalosťou; 
 • Nariadenie povinnej karantény poistenému, hygienikom, príp. iným príslušným orgánom v období 2 týždňov pred plánovaným odchodom; 
 • Nezavinené nesplnenie zdravotných podmienok poisteného pre cestu, pri nástupe do dopravného prostriedku alebo pri prekročení štátnej hranice.
Výluky
 • ak ich vznik bolo možné dôvodne predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že nastanú už pred začiatkom tohto poistenia;
 • ak vznikli v dôsledku vycestovania poisteného v rozpore s odporúčaním MZVEZ SR z iného dôvodu ako COVID-19, ktoré vydalo odporúčanie necestovať alebo v rozpore s podmienkami vstupu zverejnenými v čase vycestovania na oficiálnej stránke vašej cieľovej destinácie, resp. na https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info;
 • ak vznikli v dôsledku zhoršenia alebo trvalo zlej geopolitickej, klimatickej alebo ekologickej situácie;
 • ak bol pracovný pomer ukončený z podnetu poisteného;
 • súvisiace so zdravotným stavom, úrazom alebo chorobou, ktoré existovali pred uzatvorením tohto poistenia, s výnimkou stabilizovaných chronických chorôb;
 • ak bola cesta uskutočnená v rozpore s lekárskym odporúčaním;
 • ak vznikli v súvislosti s tehotenstvom po 26. týždni alebo v súvislosti s interrupciou, ak bola vykonaná z iných dôvodov ako na záchranu života alebo zdravia poistenej, a ďalšie výnimky v zmysle VPP

Často kladené otázky

Áno, poistenie Vás kryje aj v prípade potvrdeného ochorenia z NZCI.

Storno Vám uhradíme aj v prípade, ak nemôžete cestovať z dôvodu, že sa musíte preukázateľne postarať o rodinného príslušníka (ktorý s Vami nemal cestovať) alebo spolucestujúceho.

Sčítajte poplatky za všetky predplatené služby. Náklady, na ktoré sa nevzťahujú storno poplatky, nemusíte poisťovať.

Dôležité dokumenty

Všeobecné poistné podmienky - Poistenie stornopoplatkov

Stiahnuť

Informačný dokument o poistnom produkte

Stiahnuť

Informácie pre spotrebiteľa pred uzatvorením poistnej zmluvy na diaľku

Stiahnuť
Skupinové cestovné poistenie je určené pre osoby cestujúce počas roka do zahraničia.

Krátkodobé úrazové poistenie akcií pre dospelých aj deti - teambuildingy, tábory a ďalšie.

Zvládnite nečakané udalosti s istotou – komplexné poistenie domácnosti a nehnuteľnosti na 1 zmluve.

Ako si dojednať poistenie

Kúpiť online

Rýchle a pohodlné dojednanie poistenia odkiaľkoľvek, kedykoľvek nájdete v našich online kalkulačkách. 

Kúpiť online →

Zavolajte nám

Máte nejaké otázky, pripomienky, alebo sa chcete poradiť s odborníkmi?

Je tu pre vás Zákaznícke centrum na čísle: 

+421 55 68 26 222
Kúpte si ho jednoducho online

Poistenie si môžete jednoducho dojednať v našej online kalkulačke, poistná zmluva Vám bude hneď zaslaná na Váš e-mail.