Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla: Ochrana výhody a pokrytie

Prečítajte si o dôležitosti poistenia, o rozdieloch medzi havarijným poistením a poistením zodpovednosti. Ako môže poistenie zabezpečiť vaše auto?

29.10.2023

Poistenie služobného auta je dôležitou ochranou pre každého, kto vozidlo využíva pri plnení pracovných povinností. Je určené pre všetkých profesionálnych aj neprofesionálnych vodičov, rovnako ako pre firmy, ktorých zamestnanci riadia firemné motorové vozidlo. V tomto článku si predstavíme dôležitosť poistenia, aký je rozdiel medzi havarijným poistením a poistením zodpovednosti, a tým, ako môže pomôcť zabezpečiť vaše auto. 

Profesionálny a neprofesionálny vodič

Profesionálny vodič je zamestnanec, ktorý v rámci svojej práce používa zverené motorové vozidlo a jeho vedenie predstavuje hlavnú náplň pracovnej činnosti. Môže to byť vodič autobusu, trolejbusu alebo električky. Neprofesionálny vodič je ten, ktorý využíva vozidlo, ale nie je to jeho hlavnou náplňou práce. Väčšinou sú to povolania ako manažér či lekár, no zvážiť poistenie služobného motorového vozidla nie je na škodu v oboch prípadoch – u profesionálnych aj neprofesionálnych vodičov.

Dopravné nehody a poistenie zodpovednosti

Mať poistené služobné auto je nevyhnutné, ak nechcete čeliť nečakaným situáciám, ktoré vás ako vodiča môžu postretnúť. V prípade, že vedením služobného auta spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi, vzniká otázka zodpovednosti. V takýchto prípadoch je zamestnanec ten, kto zodpovedá za škodu. 

Existujú však situácie, keď zamestnanec vinný byť nemusí, no zamestnávateľ sa snaží túto škodu zosobniť zamestnancovi. Často sa to stáva pri strete vozidla so zvieraťom, alebo v prípade, že auto bolo poškodené inou osobou, napríklad na parkovisku. S poistením zodpovednosti za vozidlo ste krytý, pretože v spomínaných prípadoch je poisťovňa zodpovedná obhájiť klienta a vysvetliť zamestnávateľovi, že za takéto škody zamestnanec nezodpovedá. 

Havarijné poistenie verzus poistenie zodpovednosti

Je dôležité poznamenať, že poistenie zodpovednosti za škodu neslúži ako náhrada havarijného poistenia. Tieto dva druhy poistenia majú rôzne účely a pokrývajú rôzne druhy škôd. 

Havarijné poistenie kryje škody na vozidle v dôsledku havárie, nehody a iných udalostí, ako je krádež alebo vandalizmus. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje zamestnanca v prípade, že spôsobí škodu na služobnom vozidle alebo škodu na majetku využívaním služobného vozidla. 

Prečo sa oplatí mať poistené služobné auto? 

Jednou z výhod je automatické krytie škôd na prepravovaných veciach v prípade, že k poškodeniu došlo pri nehode alebo škodovej udalosti. To znamená, že ak dôjde k poškodeniu tovaru v aute počas nehody, poistenie môže pokryť aj škodu na prepravovanom náklade

Úlohou poistenia zodpovednosti nie je automaticky nahradiť havarijné poistenie, preto poistné plnenie v Colonnade poukazujeme podľa toho, či zverené vozidlo má alebo nemá spomínané poistenie. V prípade vozidla s havarijným poistením uplatňujeme nižšiu spoluúčasť na úrovni 10 %, čo predstavuje minimálne 30 eur. Bez havarijného poistenia sa vyžaduje spoluúčasť na úrovni 20 %, čo predstavuje sumu minimálne 100 eur. 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri používaní služobného auta je nevyhnutnou súčasťou pre každú firmu či podnik, ktorý využíva služobné vozidlá. Poskytuje ochranu nielen  pre zamestnanca, ale aj pre zamestnávateľa. Chráni pred nespravodlivými obvineniami a môže pomôcť pokryť škody, ktoré vzniknú počas služobných ciest. Je dôležité mať na mysli, že poistenie zodpovednosti nie je náhradou za havarijné poistenie, preto treba zvážiť využitie oboch spomínaných poistení súčasne.

Kedy zaniká poistenie zodpovednosti motorového vozidla?

Poistenie motorového vozidla môže zaniknúť z rôznych dôvodov podľa podmienok stanovených VPP poisťovne Colonnade. Jedným z dôvodov je odstúpenie od poistnej zmluvy na diaľku, pričom toto odstúpenie musí nastať do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. Okrem toho za zánik poistenia môže aj neuhradené poistné za prvé poistné obdobie do troch mesiacov odo dňa splatnosti, resp. ak nebude uhradené za ďalšie poistné obdobie, zaniká na základe výzvy poisťovateľa v zmysle §801 ods. 2 Občianskeho zákonníka s doplatením alikvotnej čiastky za 3 mesiace. 

Ďalšie dôvody: 

  • zánik dohodou medzi poistiteľom a poistníkom alebo výpoveďou  v zmysle Občianského zákonníka,
  • zánik poistenej veci alebo inej majetkovej hodnoty,
  • ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane, 
  • ak dôjde k smrti poistenej fyzickej osoby, resp. k zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu.

Je dôležité je poznať a dodržiavať stanovené podmienky, lehoty na odstúpenie, a najmä včasné platenie poistného, aby sa zabránilo zániku poistenia.