Darovacia zmluva na byt: Čo by mala obsahovať?

Darovacia zmluva na byt je dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva vlastníctvo bytu obdarovanému. Prečítajte si, čo má obsahovať.

18.2.2024

Darovacia zmluva na byt je dokument, ktorým darca bezodplatne prenecháva vlastníctvo bytu obdarovanému. Obdarovaný nadobúda vlastníctvo na základe darovacej zmluvy až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení jej vkladu.

Darovacou zmluvou sa rozumie zmluva, kde darca bez akýchkoľvek nárokov na finančnú alebo inú kompenzáciu prenecháva byt obdarovanému a ten ju prijíma ako dar. Darovať nehnuteľnosť nie je možné bez písomnej podoby a právoplatného rozhodnutia katastrálneho úradu. 

Darovacia zmluva musí spĺňať nasledujúce body:

  • Písomná forma: Musí byť odovzdaná a uzatvorená písomne. Podpisy oboch strán, teda darcu, ale aj obdarovaného je nutné úradne overiť.
  • Označenie zmluvných strán: Mala by obsahovať meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu darcu a obdarovaného. Ak je byt v podielovom spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je potrebné uviesť podiely každého z nich. 
  • Predmet darovania: V darovacej zmluve je nutné uviesť presnú identifikáciu bytu, ktorý je predmetom darovania. Ide o adresu bytu, jeho výmeru, číslo bytu, poschodie a pod. Rovnako musia byť popísané všetky spoločné zariadenia bytového domu, ktoré prislúchajú k darovanému bytu, ako je kočikáreň, strojovňa výťahov, práčovňa, sušiareň a pod. 
  • Bezodplatnosť darovania: Dôležité je tiež spomenúť že darca daruje byt bezodplatne, čo znamená, že si od dotyčného nenárokuje žiadne peniaze.
  • Dátum darovania: V darovacej zmluve sa musí uviesť dátum, kedy k darovaniu došlo.

Pri uzatváraní darovacej listiny je potrebné dávať pozor na:

  • Bezodplatnosť: ak je v zmluve dohodnutá protihodnota, nejde o bezodplatné darovanie, ale o tzv. darovanie s protihodnotou. V tomto prípade je potrebné skontrolovať, či je protihodnota primeraná.
  • Vlastníctvo k bytu: Darovacia zmluva prevod vlastníctva k bytu nezabezpečuje. Vlastníctvo k bytu nadobúda obdarovaný až rozhodnutím katastra nehnuteľností o povolení vkladu do katastra.

Pozrite si vzor darovacej zmluvy, ktorý si môžete vyplniť podľa inštrukcií vyššie.

V prípade, že vám boli byt alebo akákoľvek iná nehnuteľnosť darované, prečítajte si, koľko stojí poistenie bytu a ako postupovať pri výbere takéhoto poistenia.