Trvalé následky po pracovnom úraze: Ako vám môže pomôcť poistenie?

Pracovný úraz môže mať významný dosah na osobný, ale aj pracovný život. Môže spôsobiť zníženie schopnosti vykonávať pracovnú činnosť, obmedziť spoločenský život a dokonca výrazne ovplyvniť aj vaše financie. Ako vám pomôže úrazové poistenie OMNIA sa dozviete v článku.

21.2.2024

Čo by ste mali vedieť o pracovných úrazoch?

Podľa štatistických údajov bolo v roku 2023 evidovaných vyše 7 000 pracovných úrazov a viac ako polovica z nich vznikla v odvetviach dopravy, skladovania a stavebníctva. Až 97 % pracovných úrazov tvorili muži, pričom najkritickejšou skupinou sú osoby vo veku 40 – 50 rokov. K takmer tretine pracovných úrazov dôjde prvý deň pracovného týždňa – v pondelok.  

Trvalé následky po úraze môžu byť fyzické, ale aj psychické. Medzi najčastejšie fyzické následky patria zranenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, strata alebo poškodenie orgánov. 

Pády z výšky bývajú najčastejším pracovným úrazom kvôli nesprávne upevneným pochôdzniam plochy na lešeniach. Možno by ste boli prekvapení, že nielen na stavenisku, pri obsluhe dopravných prostriedkov, premiestňovaní materiálu a bremien, ale aj pri práci v kancelárii môže dôjsť k pracovnému úrazu. Takmer polovica z hlásených úrazov sa stane v nevýrobných a kancelárskych priestoroch. 

Za pracovný úraz sa považuje poškodenie zdravia zamestnanca, ku ktorému došlo v riadnom pracovnom čase pri plnení pracovných povinností, inej činnosti vykonávanej na príkaz zamestnávateľa alebo pri úkonoch potrebných na výkon práce. Medzi najčastejšie úrazy pri práci patria popáleniny, zlomeniny, porezanie a pomliaždeniny. 

Aby poškodenie zdravia alebo smrť boli pracovným úrazom, musia sa stať zamestnancovi v pracovnom pomere a musia vzniknúť nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. 

Za pracovné úrazy sa však nepovažujú úrazy, ktoré sa stanú počas cesty do/z práce, počas stravovania, pri ošetrení v zdravotníckom zariadení či cestou na vyšetrenie a späť.  

Typy pracovných úrazov:

  • evidovaný pracovný úraz – pracovná neschopnosť menej ako 3 dni,
  • registrovaný pracovný úraz – neschopnosť pracovať viac ako 3 dni,
  • závažný pracovný úraz – ide o prípady, keď bola pri úraze spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví.

Pre koho je úrazové poistenie vhodné? 

  • Zamestnanci v pracovnom pomere – plný úväzok, dohoda,
  • žiak na školskej praxi/študenti na brigáde,
  • SZČO.

Finančné a právne aspekty pracovného úrazu

Ak sa zamestnancovi stane pracovný úraz, mal by o ňom bezodkladne upovedomiť svojho zamestnávateľa, ktorý je povinný vyhotoviť o úraze záznam. V prípade pracovného úrazu, ktorý vyžaduje práceneschopnosť dlhšiu ako tri dni je zamestnávateľ povinný oznámiť takýto úraz Sociálnej poisťovni, ktorá na základe podanej žiadosti vypláca zamestnancovi dávky, na ktoré má podľa zákona nárok.  

Úrazové poistenie trvalých následkov

Ak ste zamestnancom, ani dávky od Sociálnej poisťovne vám nemusia pokryť všetky náklady s novovzniknutou situáciou po úraze. V prípade SZČO neplatíte odvody do systému úrazového poistenia, a teda v prípade pracovného úrazu nemáte nárok na vyššie spomínané dávky. Preto je pre vás ideálnym riešením dojednať si úrazové poistenie OMNIA, ktoré poskytuje finančnú kompenzáciu nielen v prípade malých a veľkých úrazov s trvalými následkami, ale aj v prípade choroby, nedobrovoľnej straty zamestnania či pracovnej neschopnosti.