Upozornenie na oznamovanie nevhodného a protispoločenského správania sa (whistleblowing)

V Colonnade dbáme na dodržiavanie pravidiel a etické obchodné správanie. Preto poskytujeme možnosť nahlásiť akékoľvek nevhodné konanie porušujúce zákony alebo iné predpisy, ktorého sa dopustila akákoľvek osoba v pracovnom vzťahu s Colonnade Insurance S.A.

Kedy môžete podať oznámenie?

Ak máte akékoľvek opodstatnené dôvody domnievať sa, že v súvislosti s činnosťou Colonnade došlo alebo pravdepodobne dôjde k skutočnému alebo potenciálnemu porušeniu zákona alebo k hrubo neetickému a nevhodnému správaniu. S vaším oznámením sa bude zaobchádzať úplne dôverne a spôsobom, ktorý zaistí ochranu totožnosti oznamovateľa.

Kto môže podať oznámenie?

 • ktorýkoľvek zamestnanec Colonnade (vrátane bývalých),
 • osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie v Colonnade,
 • osoba pracujúca pre Colonnade v inom ako pracovno-právnom vzťahu,
 • podnikateľ v obchodnom vzťahu ku Colonnade,
 • akcionár alebo partner Colonnade,
 • člen akéhokoľvek orgánu Colonnade, ak nie je súčasne zamestnancom,
 • akákoľvek osoba vykonávajúca prácu pre Colonnade pod dohľadom a riadením zmluvného partnera (dodávateľa) spoločnosti,
 • dodávateľ služieb a tovaru pre Colonnade,
 • stážisti a dobrovoľníci pôsobiaci v Colonnade.


Ako je chránená osoba podávajúca oznámenie?

Osoby podávajúce oznámenie nesmú byť vystavené žiadnej forme odvetných opatrení, vyhrážok alebo pokusov o ich použitie a sú právne chránené. Colonnade zaručuje úplnú dôvernosť údajov uvedených v oznámení a chráni identitu osôb, ktoré ho podávajú.


Oznámenie je vykonané – čo potom?

Osoba podávajúca oznámenie dostane potvrdenie o jeho prijatí do 7 dní od odoslania oznámenia a spätnú väzbu, informáciu o spôsobe vyšetrenia oznámených skutočností, ako aj o opatreniach, ktoré Colonnade v súvislosti s oznámením prijala do 3 po sebe nasledujúcich mesiacov (pokiaľ nie je oznámenie urobené anonymne tak, že Colonnade nevie identifikovať adresu osoby, ktorá oznámenie podáva).


Kam je možné oznámenie podať?

Oznámenie môže byť podané prostredníctvom jedného z nasledujúcich spôsobov:

 • Emailom na adresu: whistleblowing@colonnade-insurance.com
 • Telefonicky na nasledujúce čísla: +352 281156-204 alebo +352281156-206
 • Bežnou poštou označenou na obálke "Whistleblowing-confidential!" na adresu:

Colonnade Insurance S.A.
1b, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Luxembursko

V prípade e-mailových a poštových oznámení môžu byť tieto zaslané aj anonymnou formou.