Záplava

Záplava je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu následkom nedostatočného odtoku atmosférických zrážok.