Skutočná škoda

Skutočná škoda je ujma, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku škodovej udalosti a príčinnej súvislosti s ňou a ktorá predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby sa obnovil pôvodný stav. Je vyjadrená v peniazoch.