Škodová udalosť

Škodová udalosť je neplánovaná udalosť alebo situácia, ktorá spôsobí poškodenie alebo straty na majetku. Tieto udalosti môžu zahŕňať všetky nepredvídateľné situácie, ktoré ohrozujú vás alebo váš majetok a finančný rozpočet. 

Môže ísť o krádež, povodeň, požiar a iné udalosti, ktoré môžu vyžadovať náhradu alebo finančnú pomoc v súvislosti s poistením.

Aký je rozdiel medzi škodovou udalosťou a poistnou udalosťou? 

Poistnou udalosťou je len taká škodová udalosť za ktorú poisťovňa poskytuje poistné plnenie v zmysle ustanovení poistnej zmluvy a príslušných poistných podmienok, prípadne zmluvných dojednaní.