Nová cena

Nová cena je suma, za ktorú je možné v danom mieste a čase znova nadobudnúť vec rovnakého druhu, kvality a technických parametrov, ako bola vec v mieste a čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.