Elektronický zabezpečovací systém

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je funkčný elektronický systém na signalizáciu poplachu pri neoprávnenom vniknutí osôb do objektu. Jednotlivé funkčné súčasti zariadenia musia byť schválené na základe príslušných testov (skúšok) vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. Servis a revízie EZS musia byť vykonávané v súlade s príslušnými normami. EZS musí zabezpečovať nasledovné funkcie:

  • spúšťa sirénu vybavenú vizuálnou signalizáciou (majákom) inštalovanou na vonkajšom obvode stráženého objektu (priestoru) alebo
  • signalizuje poplach prostredníctvom notifikácie (napr. sms, telefonický hovor, push notifikácia) minimálne na dve nezávislé telefónne stanice, na ktorých je zabezpečená prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál a vykonať opatrenia na odvrátenie škody alebo zmiernenie jej následkov alebo
  • signalizuje poplach na stredisku registrácie poplachov, pracovisko policajného zboru, obecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby.