Dodatok

Dodatok je písomný dokument medzi poisťovňou a poistníkom, ktorým sa mení alebo dopĺňa poistná zmluva, a ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.