Blízka osoba

Blízka osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel, rodičia manžela alebo manželky. Za blízku osobu sa považuje aj druh/družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.