Slovník pre tých, ktorí potrebujú pomoc s poistením domácnosti a nehnuteľnosti

Ak sa aj vy strácate v tom, čo vlastne máte poistením kryté, nezúfajte. Pripravili sme pre vás slovník, ktorý vám niektoré definície zaručene objasní.

1) Aerodynamický tresk je rázová vlna, ktorá vzniká v okamihu prekročenia rýchlosti zvuku lietadlom.

2) Apartmán je nebytový priestor určený na bývanie.

3) Asistenčné služby sú služby, ktoré môžete využiť v prípade technickej poruchy, núdze alebo v iných situáciách. Asistenčné služby sú zabezpečované a uhrádzané asistenčnou spoločnosťou do limitov uvedených v poistnej zmluve.

4) Bezpečnostné dvere sú prierazuvzdorné vchodové dvere vybavené oceľovou platňou, viacbodovým uzamykacím mechanizmom a sú osadené v zárubni odolnej voči roztlačeniu.

5) Bezpečnostný visiaci zámok je zámok s tvrdeným strmeňom minimálneho priemeru 8 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu, pričom oko petlice, ktorým prechádza strmeň, a petlica vrátane jej uchytenia, má minimálne rovnakú mechanickú pevnosť ako strmeň zámku.

6) Bežné dvere sú dvere vypĺňajúce celý vstupný otvor.

7) Bežné poistné je poistné stanovené za poistné obdobie.

8) Blízka osoba je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel, rodičia manžela alebo manželky. Za blízku osobu sa považuje aj druh/družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.

9) Budova je dostatočne odolná a pevná zastrešená stavba pevne spojená so zemou, určená na ochranu ľudí, zvierat a vecí pred vonkajšími vplyvmi. Pre potreby tohto poistenia rozumieme budovou rodinný dom, byt, chatu.

10) Búrlivý vietor je prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 60 km/h (resp. 16,6 m/s).

11) Byt je obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s príslušenstvom v bytovom alebo v rodinnom dome s vlastným uzavretím a je určený na trvalé bývanie.

12) Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch a viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie.

13) Ceniny sú tlačoviny určitej hodnoty (napr. kolky, známky, stravné lístky). Ceninami nie sú peniaze.

14) Cennosti sú:

 • Umelecké diela.
 • Predmety a výrobky z drahých kovov (platina, zlato, striebro),      drahé kamene, perly, šperky, hodinky, pravé kožušiny, ručne tkané koberce a iné mimoriadne cenné predmety.
 • Starožitnosti, t. j. veci umeleckej hodnoty alebo unikátne predmety spravidla staršie než 100 rokov.
 • Veci zberateľskej hodnoty a zbierky, t. j. súbory vecí rovnakého charakteru a zberateľského záujmu, pričom súčet hodnôt jednotlivých vecí tvoriacich zbierku je nižší než hodnota zbierky ako celku.
 • Veci historickej hodnoty.

15) Cudzia vec je hnuteľná vec, ktorú vlastní iná osoba než poistený alebo jemu blízka osoba.

16) Časová cena je nová cena veci znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia poistenej veci.

17) Členovia domácnosti sú fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby, vrátane detí, ktoré s nimi trvalo žijú, alebo detí do 26 rokov, ktoré žijú mimo domácnosť
a navštevujú denné štúdium.

18) Dočasná práceneschopnosť je neschopnosť pracovať z dôvodu choroby, úrazu alebo karanténneho opatrenia, pričom práceneschopnosť musí byť potvrdená ošetrujúcim lekárom.

19) Dodatok je písomný dokument medzi poisťovňou a poistníkom, ktorým sa mení alebo dopĺňa poistná zmluva, a ktorý tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

20) Dodávateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby za odmenu.

21) Dokončená budova je stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím a ktorej vlastníctvo je zapísané do katastra nehnuteľnosti.

22) Domáce zviera je pes, mačka, fretka vo vlastníctve poisteného, ktoré je chované v mieste poistenia výhradne pre spoločenský účel, nie na zárobkové účely.

23) Domácnosť je súbor hnuteľného majetku, ktorý slúži k uspokojovaniu potrieb členov poistenej domácnosti.

24) Dopravná nehoda je pre potreby poistenia bicykla akékoľvek poškodenie bicykla, ku ktorému dôjde v súvislosti s jeho prevádzkou, pričom za bicykel sa považuje aj bicykel s pomocným motorčekom, kolobežka, kolobežka s pomocným motorčekom, detský cyklovozík, cyklopríves.

25) Drobné stavebné mechanizmy sú stavebné zariadenia s hmotnosťou do 200 kg vrátane (napr. miešačka, stavebný výťah, čerpadlo malty, zbíjačka, bežné ručné stavebné náradie), ktoré slúžia na výstavbu, opravu, údržbu poistenej stavby a nachádzajú sa na rovnakom pozemku ako poistená budova.

26) Drobný materiál je materiál určený na spojenie alebo montáž ako napr. tesnenia, skrutky, podložky, brúsne papiere.

27) Dron je diaľkovo alebo autonómne riadené bezpilotné zariadenie.

28) Dym sú drobné viditeľné časti (popol, popolček, sadze) rozptýlené vo vzduchu ako produkt nedokonalého spaľovania.

29) Ekologická škoda je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystému spôsobené poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.

30) Elektronický zabezpečovací systém (EZS) je funkčný elektronický systém na signalizáciu poplachu pri neoprávnenom vniknutí osôb do objektu. Jednotlivé funkčné súčasti zariadenia musia byť schválené na základe príslušných testov (skúšok) vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom. Servis a revízie EZS musia byť vykonávané v súlade s príslušnými normami. EZS musí zabezpečovať nasledovné funkcie:

 • spúšťa sirénu vybavenú vizuálnou signalizáciou (majákom) inštalovanou na vonkajšom obvode stráženého objektu (priestoru) alebo
 • signalizuje poplach prostredníctvom notifikácie (napr. sms, telefonický hovor, push notifikácia) minimálne na dve nezávislé telefónne stanice, na ktorých je zabezpečená prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál a vykonať opatrenia na odvrátenie škody alebo zmiernenie jej následkov alebo
 • signalizuje poplach na stredisku registrácie poplachov, pracovisko policajného zboru, obecnej polície, súkromnej bezpečnostnej služby.

31) Elektrospotrebič je elektrické, elektronické zariadenie, ktoré slúži na prevádzku poistenej budovy alebo domácnosti.

32) Európa je územie členských štátov Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)
a Švajčiarska.

33) Garáž je stavba pevne spojená so zemou slúžiaca na umiestnenie motorového vozidla. Garážou rozumieme aj garážové stojisko.

34) Hnuteľná vec je každá vec, ktorá nie je nehnuteľnosťou.

35) Hospitalizácia je umiestenie poisteného v lôžkovom oddelení všeobecného alebo špecializovaného ústavného zdravotníckeho zariadenia rozhodnutím ošetrujúceho lekára.

36) Hospodárske zviera je zviera vo vlastníctve poisteného chované v mieste poistenia výlučne za účelom získania produktov živočíšneho pôvodu pre vlastnú potrebu, ide o nasledovné zvieratá: hydina, ovce, kozy, králiky, ošípané, hovädzí dobytok.

37) Chata je budova pevne spojená so zemou pozostávajúca z miestnosti alebo súboru miestností a je určená na rekreačné bývanie.

38) Implózia je prudké vyrovnanie tlakov smerom dovnútra.

39) Krádež je prisvojenie si cudzej veci páchateľom tak, že sa jej zmocní bez prekonania prekážky a použitia násilia alebo vyhrážok. Krádež musí byť vždy hlásená polícii.

40) Krádež vlámaním je prisvojenie si cudzej veci tak, že páchateľ:

 • Prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace vec pred odcudzením, a to tak, že vnikol do miesta poistenia za pomoci nástrojov, ktoré neslúžia k jeho riadnemu otvoreniu, alebo vnikol do miesta poistenia iným deštruktívnym spôsobom, po ktorom zostali evidentné stopy mechanického poškodenia.
 • Si otvoril miesto poistenia originálnym kľúčom alebo jeho duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou.
 • Prekonal prekážku brániacu vstupu na miesto poistenia svojou výškou (riadne oplotenie s výškou min. 150 cm) alebo vnikol na balkón, terasu, lodžiu alebo stavebnú súčasť nachádzajúcu sa min. 300 cm nad úrovňou okolitého terénu alebo iných vyvýšenín. 

Krádež vlámaním musí byť vždy hlásená polícii.

41) Krupobitie je dopad kúskov ľadu rôzneho tvaru a veľkosti vytvorených v atmosfére.

42) Limit na rok je maximálna suma poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas 12 po sebe idúcich mesiacov.

43) Limit na škodu je maximálna suma poistného plnenia za každú poistnú udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia.

44) Limit poistného plnenia je maximálna suma poistného plnenia.

45) Lúpež je úmyselné zmocnenie sa cudzej veci použitím násilia alebo hrozbou bezprostredného násilia. Lúpež musí byť vždy hlásená polícii.

46) Náhrobný pomník je stavba umiestnená na vyhradenom mieste (cintorín), s ktorou môžu byť  pevne spojené stavebné súčasti (napr. socha, kríž, svietnik, fotorámik). Náhrobný pomník považujeme za vedľajšiu stavbu.

47) Náraz vozidla je priamy stret vozidla, jeho časti alebo jeho nákladu s poistenou vecou alebo vrhnutie predmetu do poistenej veci zapríčinené priamym stretom vozidla alebo jeho nákladu. Náraz vozidla musí byť vždy hlásený polícii.

48) Následná škoda je škoda následne vyvolaná poistnou udalosťou.

49) Nemajetková ujma je ujma spôsobená inému v dôsledku neoprávneného zásahu do jeho práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo na území Európy, k náhrade ktorej bol poistený zaviazaný právoplatným rozhodnutím súdu.

50) Nesamostatnosť je nepriaznivý zdravotný stav, ktorý neumožňuje vykonávanie bežných denných aktivít. Musí ísť o také zdravotné postihnutie potvrdené ošetrujúcim lekárom, ktoré obmedzuje duševné, zmyslové alebo fyzické schopnosti, prípadne kombinované postihnutie, ktoré neumožňuje starostlivosť o vlastnú osobu a jej samostatnosť a robí ju závislou od pomoci inej osoby. O miere nesamostatnosti, ktorá zakladá nárok na čerpanie plnenia a služieb podľa DPPN 2101, rozhoduje lekár asistenčnej služby.

51) Nová cena je suma, za ktorú je možné v danom mieste a čase znova nadobudnúť vec rovnakého druhu, kvality a technických parametrov, ako bola vec v mieste a čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

52) Odborná pomoc je služba poskytnutá architektom, projektantom, právne služby a iné činnosti nevyhnutné pri obnove poistenej veci poškodenej alebo zničenej následkom poistnej udalosti. Nie sú to však náklady vynaložené v súvislosti s uplatnením nároku na náhradu škody a stanovením výšky škody.

53) Odložená vec je vec, ktorú poistený odložil do priestorov určených na úschovu vecí, pričom ide najmä o šatne v divadle, na pracovisku, v nákupnom centre, v čakárni u lekára.

54) Odovzdaná vec je vec, ktorú poistený odovzdal poskytovateľovi za účelom vykonania služby, pričom ide najmä o čistiarne, krajčírstva, opravovne odevov, obuvi, elektrospotrebičov.

55) Oprava je uvedenie poškodenej veci do pôvodného, resp. použiteľného stavu.

56) Otrava je náhle alebo chronicky vzniknutý stav vyvolaný jedovatou látkou, ktorá po vniknutí do organizmu môže spôsobiť poškodenie orgánov až smrť.

57) Pád lietadla je náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu.

58) Pád predmetov je pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poistených vecí a ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.

59) Peniaze sú všeobecne akceptovaný výmenný prostriedok, zákonné platidlo.

60) Pevné spojenie je:

 • Spojenie so zemou pevným základom.
 • Upevnenie strojnými súčiastkami, zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu.
 • Ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe.
 • Pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia.
 • Umiestnenie pod zemou.

61) Podnikateľská činnosť je sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Prenajímanie nehnuteľnosti za účelom bývania alebo rekreácie sa nepovažuje za podnikateľskú činnosť.

62) Podpätie je náhly pokles napätia v elektrickej sieti.

63) Podpoistenie nastáva, ak je poistná suma uvedená v poistnej zmluve nižšia, než je hodnota poisteného majetku. V prípade zisteného podpoistenia môžeme znížiť poistné plnenie.

64) Poistený je osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje.

65) Poistka je písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

66) Poistná suma je maximálna hranica poistného plnenia.

67) Poistná udalosť je náhodná udalosť bližšie uvedená v poistných podmienkach, ktorá nastala počas trvania poistenia a z ktorej má poistený podľa poistných podmienok právo na poistné plnenie.

68) Poistné je cena za poistnú ochranu.

69) Poistné obdobie je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné. Poistným obdobím je jeden rok, ak v poistnej zmluve neuvádzame inak.

70) Poistné plnenie je suma, ktorú vyplatíme v dôsledku poistnej udalosti poistenému alebo poškodenému.

71) Poistník je osoba, ktorá s nami uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

72) Poškodenie je znehodnotenie predmetu poistenia, ktoré je možné objektívne opraviť.

73) Poškodený je osoba, ktorej bola spôsobená škoda na majetku, zdraví alebo iná škoda, za ktorú zodpovedá poistený.

74) Povodeň je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov, hrádzí vodného toku, nádrže, spôsobené zväčšeným prietokom alebo dočasným zmenšením prietokového profilu vodného toku.

75) Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiaduco a nekontrolovateľne rozšíril vlastnou silou mimo určeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil. Za škodu spôsobenú požiarom považujeme
aj škodu spôsobenú:

 • Skratom v prípade, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej rozšíril.
 • Dymom pri požiari.
 • Hasením požiaru.
 • Strhnutím budovy alebo jej časti pri likvidácii požiaru.

Požiarom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla.

76) Prenosná elektronika je mobilný telefón, tablet, notebook, čítačka elektronických kníh, mp3 prehrávač, prenosná herná konzola.

77) Prepätie je napäťová špička v elektrickej sieti alebo výboj statickej elektriny v atmosfére.

78) Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku (atmosférického výboja) cez poistenú vec alebo bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja na poistenú vec, pričom zanechá viditeľné stopy na poistenej veci.

79) Príslušenstvo sú vedľajšie miestnosti (napr. kuchyňa, chodba, WC, kúpeľňa, loggia) a vedľajšie priestory určené na výhradné užívanie bytu, chaty (komora umiestnená mimo uzavretého bytu alebo chaty, pivnica).

80) Profesionálna športová činnosť je športová činnosť (vrátane prípravy na ňu) vykonávaná pravidelne osobou evidovanou v športovom klube, združení a pod. a je vykonávaná za akúkoľvek formu odmeny.

81) Riadne oplotenie je plot s minimálnou výškou 150 cm so vstupnými otvormi uzamknutými bežne dostupnými druhmi zámkov (aj bezpečnostným visiacim zámkom). Ak časť oplotenia tvoria obvodové múry budovy, garáže alebo vedľajšej stavby, všetky vstupné dvere a okná musia byť zabezpečené tak, aby spĺňali podmienky uzamknutého priestoru.

82) Rodinný dom je budova pevne spojená so zemou určená na bývanie, ktorá má najviac tri byty.

83) Rozbitie skla je poškodenie alebo zničenie skla akoukoľvek neočakávanou a náhlou udalosťou. Rozbitím skla však nie je jeho poškodenie poškriabaním, vyrytím, lepením, leptaním, kreslením, postrekmi alebo nanášaním farby.

84) Rozostavaná budova je rodinný dom, byt alebo chata v rôznom štádiu stavebných alebo rekonštrukčných prác do momentu získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

85) Sklo je pevne vsadené alebo osadené sklo, ale aj iné obdobné materiály používané na rovnaký účel, napr. plexisklo, polykarbonát.

1. Pri poistení budovy je sklom:

 • Sklená výplň dverí, okien, balkónov, lodžií, terás vrátane nalepených senzorov elektronických zabezpečovacích systémov a nalepených bezpečnostných fólií.
 • Sklá osadené v pevne zabudovaných stavebných súčastiach (napr. zábradlie, zrkadlo pevne osadené do vstavanej skrine, sklo solárneho panelu pevne spojeného s budovou).
 • Pevne osadená sanita, teda vsadené vybavenie kúpeľní a toaliet (napr. umývadlo, toaleta, vaňa, sprchová vanička).
 • Sklokeramická a indukčná varná doska zabudovaná v kuchynskej linke.

2. Pri poistení domácnosti je sklom:

 • Sklo osadené vo voľne stojacom nábytku.
 • Sklo osadené v akváriách, teráriách.
 • Sklokeramická a indukčná varná doska samostatne stojaceho elektrospotrebiča (sporáku).

86) Skrat je poruchový stav v elektronickom systéme spôsobený priamym vodivým prepojením pólov zdroja, ktorý má deštruktívny účinok na daný spotrebič.

87) Skutočná škoda je ujma, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného, ktorá vznikla v dôsledku škodovej udalosti a príčinnej súvislosti s ňou a ktorá predstavuje majetkové hodnoty, ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby sa obnovil pôvodný stav. Je vyjadrená v peniazoch.

88) Spätné vystúpenie vody z odpadného potrubia je spätné vystúpenie vody do budovy z kanalizačného potrubia.

89) Spoločenské zviera je pes, mačka, fretka, králik, spevavé a okrasné vtáctvo, hlodavec, akváriové ryby, plaz a iné teráriové zviera, ktoré je vo vlastníctve poisteného, chované v mieste poistenia pre vlastné potreby, nie na zárobkové či farmárske účely.

90) Spoločné časti domu sú časti domu určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. Ide najmä o oplotené záhrady a stavby, oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacemu k domu.

91) Spoločné zariadenia domu sú zariadenia domu určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Ide najmä o výťahy, práčovne, sušiarne a kotolne vrátane technologického zariadenia, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, optické a plynové prípojky.

92) Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení. Spoluúčasť je uvedená
v poistnej zmluve.

93) Stav núdze je udalosť, ktorá vyžaduje okamžité opatrenia na zmiernenie možnej škody na majetku poisteného.

94) Stavebné súčasti sú všetky predmety pevne zabudované na budove, v budove alebo vedľajšej stavbe alebo s budovou a vedľajšou stavbou pevne spojené (napr. okná, rolety, žalúzie, dvere, odkvapový systém, kotol, klimatizácia, tepelné čerpadlo, solárne kolektory, vodovodné batérie, drviče odpadov, obklady, dlažby, lepené koberce, plávajúce podlahy, elektronické a mechanické zabezpečovacie zariadenia a systémy, zamurované trezory, kuchynská linka vrátane zabudovaných alebo pevne spojených spotrebičov, zabudované osvetlenie).

95) Stavebný materiál sú stavebné hmoty, výrobky alebo konštrukčné diely potrebné k stavbe, údržbe, rekonštrukcii budovy.

96) Ťarcha snehu a námrazy je deštruktívne pôsobenie nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné krytiny, nosné alebo ostatné konštrukčné prvky striech (napr. odkvapový systém, markíza).

97) Telefonický kontakt s lekárom je poskytnutie všeobecných medicínskych informácií alebo konzultácie, pričom poskytnutie týchto informácii alebo konzultácie nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti, lekársku pohotovosť a ani inú činnosť zložiek záchranného systému. Telefonický kontakt s lekárom nenahrádza lekárske vyšetrenie, neobsahuje stanovenie diagnózy, indikácie liekov alebo úpravu ich dávkovania. V prípade priameho ohrozenia zdravia alebo života je poistený povinne kontaktovať príslušnú zložku záchranného systému (napr. linku č. 155 alebo 112). Lekár asistenčnej služby poskytne telefonické informácie v tomto rozsahu:

 • Vysvetlenie medicínskych pojmov, skratiek a názvov z lekárskych správ a iných lekárskych odborných dokumentácií, latinských pojmov z lekárskej dokumentácie a diagnóz v rámci zaslanej dokumentácie.
 • Vysvetlenie laboratórnych výsledkov, informácie o základných laboratórnych vyšetreniach, vysvetlenie skratiek a základných typov nameraných hodnôt, informácie o hraničných  hodnotách jednotlivých hodnôt, súvis týchto hodnôt k bežným výsledkom a naznačenie  výkladu odchýlok od normálnych hodnôt.
 • Vysvetlenie medicínskych postupov, všeobecných postupov liečby daného ochorenia, všeobecných diagnostických postupov pri danom ochorení, základné informácie o časovej náročnosti liečby jednotlivých ochorení.
 • Vysvetlenie významu účinných látok liekov, možných nežiadúcich účinkoch liekov.
 • Vysvetlenie pojmov z oblasti prenatálnej problematiky, informácie o prenatálnych vyšetreniach a ich dôvodoch.
 • Konzultovanie zdravotného stavu členov poistenej domácnosti, vysvetlenie príznakov ochorenia, zdravotných problémov, ďalších prípadných súvisiacich symptómov, príčin symptómov a možný vplyv predchádzajúcich zdravotných komplikácií alebo aktivít.

98) Únik vody je kvapalina unikajúca zo svojich rozvodov.

1. Únikom vody je:

 • Voda unikajúca z riadne pripojených vodovodných potrubí, armatúr, sanity, zariadení pre ohrev vody a potrubia pre odvod vody.
 • Kvapalina unikajúca z teplovodného, parovodného, vykurovacieho, klimatizačného, solárneho, kanalizačného, hasiaceho zariadenia vo vnútri budovy.
 • Voda unikajúca z pračiek, umývačiek riadu, sušičiek a podobných zariadení z dôvodu chyby na prívodných alebo odpadových potrubiach alebo hadiciach.
 • Voda unikajúca z akvárií.

2. Únikom vody nie je:

 • Voda unikajúca z odkvapových systémov, striekajúca zo záhradných, hasiacich, zavlažovacích a podobných hadíc a zariadení a tiež voda unikajúca z otvorených vodovodných ventilov, kohútikov, ak ich odtok nie je odvedený do odpadového potrubia.
 • Voda unikajúca z atmosférických zrážok, nadzemného bazéna, pri umývaní
  a sprchovaní.
 • Voda stúpajúca z odpadového potrubia a kanalizácie z dôvodu záplavy, povodňovej či zvýšenej hladiny spodnej vody.

99) Upratanie domácnosti je vysávanie a umývanie podláh, umývanie riadov, utretie prachu, vyčistenie kúpeľne a toalety, pranie bielizne, polievanie izbových rastlín. Nejde však o generálne upratovanie.

100) Úraz je neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl, ktorým bolo spôsobené telesné poškodenie alebo smrť.

101) Uzamknutý priestor je stavebne ohraničený priestor, v ktorom sú všetky vstupné dvere, okná
či iné otvory riadne uzatvorené, uzamknuté tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.

102) Vandalizmus je úmyselné poškodenie, zničenie veci inými osobami než sú členovia domácnosti alebo blízke osoby. Vandalizmus spôsobený osobami musí byť vždy hlásený polícii. V prípade poistenia budovy uhradíme aj poškodenie vonkajšej fasády a vonkajšieho zateplenia zvieraťom, hmyzom.

103) Veci na záhrade sú hnuteľné veci umiestnené vo vonkajšom prostredí miesta poistenia, ide napr. o záhradný nábytok, gril, detský hrad, trampolínu, robotickú kosačku a iné veci, ktoré sú ľahko prenosné a sú určené k používaniu vo vonkajšom prostredí. Vecou na záhrade nie je vonkajší bazén,
ak nemá pevnú konštrukciu.

104) Veci na zárobkovú činnosť a výkon povolania sú hnuteľné veci určené a používané na zárobkovú činnosť a tiež hnuteľné veci vo vlastníctve zamestnávateľa, ktoré používate pri svojom povolaní.

105) Veci v aute sú hnuteľné veci a domáce zvieratá vo vlastníctve poisteného alebo členov domácnosti, ktoré sú krátkodobo (max. do jednej hodiny) ponechané na, v osobnom motorovom vozidle do celkovej hmotnosti 3,5 t. Vecami v aute však nie sú cennosti a peniaze.

106) Veci v pivnici sú veci uložené vo vedľajších (neobytných) priestoroch, ktoré sú určené na užívanie výhradne poistenými.

Vecami v pivnici však nie sú:

 • cennosti,
 • peniaze,
 • ceniny,
 • notebook alebo počítač, jeho príslušenstvo, periférne zariadenia,
 • prenosná elektronika,
 • optické prístroje (napr. fotoaparát, filmovacia a premietacia technika, ďalekohľad, mikroskop a pod.),
 • hudobné nástroje.

107) Vedľajšie miestnosti sú neobytné priestory (napr. kuchyňa, chodba, WC, kúpeľňa, loggia), ktoré sú umiestnené v byte, v chate.

108) Vedľajšie priestory sú neobytné priestory (napr. komora, pivnica), ktoré sú umiestnené mimo bytu, obytnej časti chaty.

109) Vedľajšie stavby sú stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu budovy, nie sú s ňou spojené a zároveň nie sú určené a neslúžia na bývanie. Ide najmä o garáž, garážové stojisko, altánok, vonkajšiu saunu, bazén zabudovaný do zeme, vonkajšiu vírivú vaňu, plot, oporný múr a všetky spevnené plochy
na pozemku s betónom, asfaltom alebo dláždením na povrchu.

110) Vedomá nedbanlivosť je konanie alebo opomenutie konania, o ktorom osoba vedela, že ním môže spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala, že ju nespôsobí.

111) Víchrica je prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75km/h (resp. 20,8 m/s), ktoré spôsobí priamu škodu na poistenom majetku alebo škodu v dôsledku nárazu iných predmetov unášaných týmto vetrom do poisteného majetku. Podmienkou poistného plnenia je výskyt podobných škôd v mieste poistenia.

112) Vybavenie domácnosti je súbor hnuteľných veci domácnosti, okrem cenností, peňazí, cenín, vecí na zárobkovú činnosť a výkon povolania, vecí na záhrade a vecí v pivnici.

113) Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár navonok, vrátane výbuchu tlakových nádob.

114) Výbuch sopky je vystúpenie magmy cez zemskú kôru často sprevádzané výtokom alebo vyvrhnutím lávy, popola, iných materiálov alebo plynov.

115) Výročný deň je deň v roku, ktorý sa číslom dňa v mesiaci a názvom mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia. V prípade 29. 2. je to 28. 2. v nepriestupnom roku.

116) Vzdialená asistencia je poskytnutie technickej podpory elektronickou formou (napr. telefonicky, zdieľaním pracovnej plochy počítača alebo tabletu a pod.).

117) Zabezpečené okná sú okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory do troch metrov nad úrovňou okolitého terénu alebo inými vyvýšeniami vybavené:

 • bezpečnostným kovaním alebo
 • sklenenou výplňou z bezpečnostného skla alebo
 • sklom s bezpečnostnou fóliou alebo
 • kovovou mrežou alebo
 • z vnútra uzatvárateľnými okenicami.

118) Zamrznutie vody v potrubiach a meračoch je zamrznutie vody v potrubiach privádzajúcich, odvádzajúcich vodu z poistenej budovy, domácnosti, zamrznutie vody vo vykurovacích zariadeniach
a zariadeniach na meranie prietoku vody, rýchlosti vetra, teploty, vlhkosti ovzdušia alebo iných meračoch a zariadeniach, ktoré svojou povahou slúžia k prevádzke poistenej budovy, domácnosti.

119) Záplava je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu následkom nedostatočného odtoku atmosférických zrážok.

120) Zárobková činnosť je príležitostná, občasná ekonomická činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia príjmu, pričom tento príjem môže byť zdanený (napr. prenájom bytu, domu alebo jeho časti).

121) Zatečenie vody je:

 • Vniknutie vody z roztopeného snehu, ľadu do poistenej budovy alebo domácnosti.
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej budovy alebo domácnosti.
 • Zamrznutie odkvapového systému a jeho poškodenie rozpínaním ľadu.

122) Zemetrasenie sú otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom zemskej kôry.

123) Zničenie predmetu poistenia je taká zmena stavu predmetu poistenia, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť a ktorú nie je možné opraviť.

124) Znovuzriadenie je opätovné zaobstaranie predmetu poistenia.

125) Zosuv pôdy je náhle zosunutie alebo zrútenie pôdy či zeminy zapríčinené prírodnými vplyvmi.

126) Zrútenie lavín a skál je náhle zosunutie lavín a skál zapríčinené prírodnými vplyvmi.