Poistenie majetku obchodných domov, 2. časť

V tejto sérii článkov Vám predstavíme rôzne druhy prevádzok a špecifické nebezpečenstvá, ktoré im hrozia z pohľadu poisťovne pri upisovaní poistenia týchto prevádzok. V prvej časti sme sa stihli pozrieť na riziko požiaru, ktoré hrozí v obchodných domoch. ČO ďalšie však zaujíma poisťovňu?

14.7.2022

V tejto sérii článkov Vám predstavíme rôzne druhy prevádzok a špecifické nebezpečenstvá, ktoré im hrozia z pohľadu poisťovne pri upisovaní poistenia týchto prevádzok. V prvej časti sme sa stihli pozrieť na riziko požiaru, ktoré hrozí v obchodných domoch. Čo ďalšie však zaujíma poisťovňu?


Hrozia v tomto prípade krádeže?

Z pohľadu krádeže a lúpeže sú obchodné domy vďaka prítomnosti veľkých súm hotovosti a drahých predmetov,ako aj drobného, ľahko ukradnuteľného tovaru cieľom zlodejov.

Obchodné domy používajú rôzne ochranné opatrenia na ochranu pred stratami spôsobenými krádežami v obchodoch. Hlavnou metódou ochrany sú SBS.

Kamery s uzavretým televíznym okruhom sú užitočné pri odrádzaní potenciálnych zlodejov v obchode. V neposlednom rade je to elektronický zabezpečovací systém, ktorý je účinnou metódou ochrany mimo prevádzkových hodín.

Aká je finančná situácia poisteného? Dosahuje obchodný dom zisk? Presahuje úroveň obsadenosti nájomcov v obchodnom dome 85 %? (Miera neobsadenosti nad 15 % môže naznačovať finančné problémy).


Ako si poradíme s prerušením prevádzky?

Z pohľadu prerušenia prevádzky je hlavným kritériom pri upisovaní čas potrebný na opravu alebo obnovu budovy a na získanie nových zásob. Zničenie celej budovy úplne zastaví prevádzku, kým sa budova neopraví alebo nepostaví na inom mieste. Dočasné priestory pre celý obchodný dom bude ťažké nájsť a úplne nové priestory si môžu vyžadovať rozsiahlu prestavbu.

Pôsobí poistený samostatne alebo je obchodný dom súčasťou reťazca? V druhom prípade nemusí byť náhrada tovaru taká náročná. Ak bolo poškodené len jedno alebo niekoľko oddelení, obchodný dom sa môže do ukončenia opráv preorganizovať tak, aby sa spojili jednotlivé oblasti. 

Škoda bezprostredne pred alebo počas vrcholiacej predajnej sezóny (napr. Vianoce) môže výrazne znížiť očakávané ročné príjmy poisteného. Sezónne zásoby sa môžu ťažko nahradiť bez ohľadu na zdroje dodávok (napr. výrobcovia). 

Má poistený jedného kľúčového výrobcu pre niektoré zo svojich oddelení? Ak sa prevádzka poisteného nachádza v nákupnom centre, je tam iná významná vedúca prevádzka, ktorá priťahuje časť zákazníkov poisteného na dané miesto?

Na krytie skladov je potrebné všeobecné krytie prerušenia prevádzky. Strata celého skladu alebo jeho časti, ktorá zničí alebo poškodí časť zásob obchodu, môže spôsobiť značné komplikácie. Dôležitým faktorom je opäť čas potrebný na nahradenie tovaru a opravu alebo postavenie budovy. Sú k dispozícii dočasné priestory na uskladnenie zachrániteľných zásob?

Na aké ďalšie otázky sa môžeme pripraviť?

Kvôli ďalším faktorom vyplýva viacero otázok, ktoré upisovateľovi umožňujú vytvoriť si celkový obraz o riziku:

 • Aká je poloha OC vzhľadom na povodeň/zosuv pôdy/prívalové dažde?
 • Aká je veľkosť, typ, vek a stav obchodného domu?

Aj budovy majú svoju životnosť, či už ide o potrubia, elektroinštalácie a ich technický stav (dosah na riziko vodovodných škôd a požiarov zo skratov), alebo o technologické zariadenia (dosah na riziko lomu stroja). Preto je dobré oboznámiť sa s plánom údržby, prípadnými investíciami a rekonštrukciami, ktoré klient chce uskutočniť. To opäť dáva poisťovni pohľad na spôsob riadenia prevádzky a ponúka predpoklad zníženia potencionálneho rizika a vzniku škôd.

 • Aký je typ stavebnej konštrukcie?

Typ konštrukcie má značný vplyv na viaceré riziká, či už je to šírenie požiaru, alebo poškodenie budovy živelnými rizikami ako povodeň alebo víchrica. Napríklad budova s oceľovou konštrukciou opláštená sendvičovými panelmi je viac náchylná na poškodenie uvedenými rizikami a výsledný rozsah poškodenia je následne rádovo väčší ako pri železobetónovej stavbe.

 • Je sklenená fasáda obchodného domu pri frekventovanej ceste?

Odlietavajúce kamene od kolies áut môžu fungovať ako projektil a spôsobiť poškodenie sklených plôch budov.

 • Má obchodný dom podzemné podlažia?

Podzemné podlažia môžu byť zaplavené prívalovými dažďami, prípadne počas povodne. Kanalizácia môže byť náchylnejšia na spätné vystúpenie odpadovej vody do priestorov, ktoré sú umiestnené nižšie.

 • Aké sú spoločné priestory (garáže, zásobovací dvor,...)?
 • Kde sa nachádza parkovisko (vedľa/pod/na streche)?
 • Aká je skladba nájomcov, počet a typ obchodov?

Ako bolo spomínané, každá prevádzka so svojím sortimentom predstavuje iné požiarne zaťaženie.

 • Prevádzkuje sa v priestoroch stravovanie, a tým pádom varenie?
 • Aká je lokalizácia reštaurácií nad obchodnými priestormi?

Napríklad potreba rozvodov vody v prevádzkach stravovania môže spôsobiť následnú škodu na budove a značnú škodu na tovare v prevádzkach pod takýmto zariadením.

 • Sú stravovacie zariadenia roztrúsené po celom obchodnom dome alebo lokalizované na jednom mieste?
 • Vyžaduje sa od nájomcov, aby mali poistenie (vlastný majetok, poistenie zodpovednosti za škodu na adekvátny limit poistného plnenia reflektujúci potenciálnu výšku škody – poškodenie alebo zničenie nákupného centra a ušlý zisk poškodených), a získal už poistený potvrdenia o poistení?
 • Aký je spôsob zabezpečenia prevádzky proti krádeži (SBS, EZS, kamerový systém...)? 
 • Sú v obchodnom dome nainštalované detektory dymu, EPS a SHZ?
 • Aké sú smernice poisteného týkajúce sa fajčenia?
 • Sú schodiská, eskalátory, výťahy a rampy udržiavané v dobrom stave? Ako často a kto vykonáva kontrolu a údržbu výťahov a pohyblivých schodov?
 • Vykonávajú sa pravidelné kontroly, či elektrické rozvody nevyžadujú opravu alebo výmenu?

Odporúča sa každoročne vykonať termografické meranie hlavných elektrických rozvádzačov a transformátorov. Prehriatie alebo zlyhanie elektrických komponentov je častým zdrojom vznietenia a príčinou prerušenia dodávky elektrickej energie. Termografické skenovanie rozvádzačov a nabíjačiek batérií je dobrým preventívnym opatrením na vyhľadanie potenciálnych miest porúch a prehrievania a následne umožňuje zabrániť výpadkom elektrického prúdu, ktoré majú vplyv na všetky prevádzky.

 • Ako sa skladujú čistiace rozpúšťadlá a farby?
 • Sú skladovacie priestory dobre organizované a sú oddelené od zásob a iných materiálov?

V neposlednom rade sa pri obhliadke priestorov prihliada aj na to, ako sú priestory udržiavané z pohľadu upratovania, či je udržiavaná čistota v priestoroch, ktoré nevidí návštevník obchodu, či sú prázdne krabice zo zásob skladované a likvidované správnym spôsobom. Tiež nás zaujíma, ako sú dodržiavané požiarne predpisy, t. j. či nie sú únikové východy zatarasené zásobami a podobne, prípadne či sú požiarne uzávery pozatvárané. Je dôležité tiež to, ako sú umiestnené nabíjačky rôznych zariadení, a  ďalšie detaily, ktoré môžu prispieť k vzniku a zväčšeniu škody.

Ak má poisťovňa prehľad o riziku a všetkých skutočnostiach s ním spätých, umožňuje to poskytnúť klientovi vhodnú sadzbu, spoluúčasť a správny rozsah poistného krytia.