Bonus pre poisteného v nepeňažnej podobe

Pri likvidácii poistných udalostí sa likvidátori dostávajú do kontaktu s rôznymi druhmi škodových udalostí.

3.6.2021

Pri likvidácii poistných udalostí sa likvidátori (nielen v našej poisťovni) dostávajú do kontaktu s rôznymi druhmi škodových udalostí. Jednu konkrétnu si dnes predstavíme.

Pri nedávnej poistnej udalosti v Colonnade nám náš poistený oznámil prasknutie vodovodného potrubia, ktoré je uložené v zemi a slúži na prívod pitnej vody k bytovým domom. Nárokoval si to, na čo mal z poistenej zmluvy právo – úhradu nákladov na opravu prasknutého potrubia v sume cca 4 500 € a náklady za náhradu uniknutej vody vplyvom prasknutého potrubia v sume cca 5 000 €. Suma 5 000 € spočívala v cene za spotrebovanú elektrickú energiu čerpadla, ktoré dodávalo vodu do bytových domov a bola rozdielom spotreby elektriky v roku 2020, v ktorom k prasknutiu potrubia došlo, oproti bežným predchádzajúcim rokom.

Pri likvidácii sme zistili, že odpočty elektromeru robia pracovníci elektrární len raz ročne, preto prasknutie potrubia a vysoká nadspotreba elektriky bola zistená až na začiatku roku 2021.

Homo sapiens likvidatoris (pozn.: človek rozumný, likvidujúci – evolučný druh rodu človek, ktorý vznikol v mladšej dobe digitálnej, ako priamy potomok rodu Homo sapiens sapiens), teda likvidátori v tíme Colonnade čerpajú pri práci zo získaných skúseností, no riadia sa často aj obyčajným logickým uvažovaním.

Ako sme postupovali?

Pri tejto poistnej udalosti vznikla otázka: Je logicky možné, aby čerpadlo na vodu dodalo a zároveň cez prasknuté potrubie vytieklo také množstvo vody, pri čerpaní ktorej čerpadlo spotrebuje elektrickú energiu za cca 5 000 €, čo je podľa údajov z elektromeru cca spotreba 23 000 kWh za rok? 

Zisťovali sme príkon čerpadla, jeho technické parametre a spotrebu elektrickej energie. Následne sme veľmi presne mali možnosť vypočítať, že množstvo načerpanej vody zodpovedá takmer polovici plaveckého bazéna denne. Zistili sme to takýmto výpočtom:

Príkon čerpadla: 5 kW
Prietok čerpadla: 300l/minútu
Spotreba elektrickej energie za rok: 23 000 kWh
Spotreba elektrickej energie v danom roku za jeden deň:  je 23 000 kWh/365 dní = 64,9 kWh
Teoretický počet hodín prevádzky čerpadla za 1 deň: 64,9 kW/5kW = 12,98 hodín denne
Teoretické množstvo dodanej vody čerpadlom za 1 deň prevádzky čerpadla: 12,98 hodín x 60 minút x 300 l/minúta = 233,64 m3
Bežný plavecký bazén má rozmer 25 x 12,5 x 1,5 m, čo je objem 450 m3.

Ak by čerpadlo za jeden rok spotrebovalo pri čerpaní vody elektrickú energiu 23 000 kWh, malo by dodať denne vodu o objeme takmer 1/2 plaveckého bazéna.

Logika veci nám dala jasný dôkaz – z dôvodu limitovanej výdatnosti studne a limitovanej absorpcie pôdy je únik vody v takomto rozsahu po dobu niekoľkých týždňov alebo mesiacov prakticky nemožný.

Detailným vyšetrovaním a skúmaním škodovej udalosti, vrátane získavania informácií z ekonomického oddelenia poisteného, zástupcov vlastníkov bytov, majstra údržby poisteného a ďalších – čo patrí k bežnej práci likvidátorov – sme zistili, že k nadspotrebe elektrickej energie dokonca dochádza prekvapivo aj po oprave prasknutého potrubia.

Prečo a ako je to možné?

Zistené skutočnosti jasne navodzovali, že chyba bude niekde inde. Preto sme túto informáciu po oprave potrubia v dobrom duchu oznámili priamo poistenému a majstrovi údržby poisteného.

Majster poisteného technickou kontrolou stavu čerpadla a jeho príslušenstva zistil, že čerpadlo takmer stále zbytočne zostáva v zapnutom stave. Tlakový spínač čerpadla ho nevypína a načerpaná voda sa prepadom dostáva naspäť do studne. Až po vykonanej oprave čerpadlo začalo pracovať správne.

Na základe analýzy a zistených skutočností sme dospeli k záveru, že hlavnou príčinou zvýšených nákladov spotreby elektrickej energie bola technická porucha príslušenstva vodárne – tlakového spínača čerpadla, v dôsledku čoho čerpadlo zbytočne pracovalo takmer nepretržite.

Po telefonickom dohovore s poisteným sme s ohľadom na skutočnosti priznali kompromisné poistné plnenie vo výške odhadovanej spotreby elektrickej energie za načerpanie uniknutej vody vo výške malého zlomku pôvodne požadovanej náhrady.

Poistený vyjadril pochopenie pre vyplatenú výšku plnenia a zároveň vyjadril spokojnosť a vďaku za upozornenie poisťovne na chybu čerpadla, čo mu pomohlo zabrániť ďalším vysokým platbám za nadspotrebu elektrickej energie.

Z pohľadu likvidátora

Správny likvidátor by mal byť z časti stavbár, strojár, automechanik, vodár, poľnohospodár, ale samozrejme aj právnik, ekonóm či matematik. Tento zoznam je veľmi dlhý. No nebudeme v jeho písaní pokračovať, pretože by nás mrzelo, ak by mal mať niekto z Vás dnes kvôli jeho čítaniu nadčas. 😊

Naším poisteným chceme vyplatiť vždy a čo najskôr presne to, načo majú z poistenia nárok. Nemôžeme im vyplatiť viac, a nechceme im vyplatiť ani menej. Keď tieto slová povieme poisteným pri obhliadke alebo po telefóne, je to dobrý štart k čestnej komunikácii.

A ak je plnenie podstatne menšie, ako poistený požaduje, alebo na plnenie poistený nárok nemá, chceme mu to fundovane, profesionálne a zároveň ľudsky vysvetliť. Tak to bolo aj teraz. A pri využití našich skúseností a dobrej vôle sa našim poisteným občas podarí dať k ich spokojnosti aj bonus – našu odbornú radu a pomoc.

Potom je všetko tak, ako má byť.

A o to tu nám v Colonnade ide, aby náš poistený bol hlavne spokojný poistený.

Peter Škubla
likvidátor poistných udalostí – senior