Ako bez problémov zrušiť či zmeniť svoje poistenie?

Z času na čas je dobré prehodnotiť svoje poistenie.

25.4.2023

Z času na čas je dobré prehodnotiť svoje poistenie, poistné zmluvy, aktualizovať výšku ich poistných súm, rozsahy krytia či rôzne pripoistenia. A to najmä vtedy, ak sa v našom živote dejú zásadnejšie zmeny. 

Aby sme mohli chrániť váš majetok nepretržite – pred rôznymi vplyvmi počasia alebo vandalizmu, je potrebné, aby bola poistná zmluva dojednaná správne, no najmä, aby sme vedeli o všetkých zmenách. Preto je veľmi dôležité, aby ste nám každú okolnosť, ktorá môže mať vplyv na vaše poistenie, čo najskôr oznámili.

Ako na zrušenie poistenia?

Žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy môžu podať obidve zmluvné strany, teda vy ako poistník a rovnako aj poisťovňa. Výpoveď poistnej zmluvy má písomnú formu a vyžaduje podpis poistníka, resp. poisťovne. Ďalšie detaily upravuje ako Občiansky zákonník § 800, tak aj poistné podmienky.

Netreba však zabudnúť, že poisťovňa má právo na poistné do doby zániku poistenia. 

Na čo nezabudnúť pri zrušení vášho poistenia?

Pri podaní výpovede pri poistení nehnuteľností je potrebné brať do úvahy prípadnú vinkuláciu, ktorá môže byť naviazaná na danú poistnú zmluvu. Väčšina bankových inštitúcií vyžaduje od klientov poplatok pri zmene čísla poistnej zmluvy.

Výška takýchto poplatkov v jednotlivých bankách je rôzna. Prepracovanie poistnej zmluvy v poisťovni za účelom nižšieho poistného tak môže mať za následok zvýšenie poplatkov v banke. Preto aj v tomto prípade je potrebná komunikácia s poisťovňou a rovnako s bankou.

Ako sa vyhnúť poplatkom pri zániku poistenia?

Aby ste sa vyhli poplatkom v banke, niekedy postačuje podať nové vinkulačné tlačivá s novou poistnou zmluvou:

 • elektronicky, alebo 
 • pri refinancovaní úveru, či 
 • ku koncu fixácie úverovej zmluvy. 

Zároveň je aj v našom záujme uzatvárať poistné zmluvy tak, aby sa pri zmene klient vyhol poplatkom v banke. Aj to bolo dôvodom pre vytvorenie poistenia VIVA, v ktorom je možné riešiť rôzne zmeny na poistnej zmluve formou dodatku bez zmeny čísla poistnej zmluvy. 

Kedy môže zmluva zaniknúť?

Najčastejšie prípady, kedy môže poistná zmluva zaniknúť: 

 • Výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď podpísaná zo strany poistníka, resp. zo strany poisťovne musí byť doručená druhej zmluvnej strane min. 6 týždňov pred splatnosťou poistnej zmluvy. 
 • Výpoveď do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
 • Pri uzatvorení poistnej zmluvy „na diaľku“ je možné odstúpenie od poistnej zmluvy do 14 dní od uzavretia poistnej zmluvy. 
 • V prípade predaja majetku, teda zmeny vlastníctva. Pri tejto žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy je dôležité doručiť nám zároveň doklad o predaji majetku, napr. v prípade poistenia nehnuteľnosti je to Rozhodnutie z katastra o prevode vlastníckych práv. Následne bude poistná zmluva zrušená ku dňu zmeny vlastníka majetku, a to aj spätne. Pokiaľ je ale oznámenie o zmene vlastníka doručené so značným oneskorením, poisťovňa má právo uplatniť si 2 ročnú premlčaciu dobu.
 • V prípade úmrtia poistníka, pokiaľ príslušné poistné podmienky neurčujú inak. 
 • Nezaplatením poistného v plnej výške do troch mesiacov od dátumu splatnosti poistného v prípade, ak poistníkovi výzva na zaplatenie nebola doručená do jedného mesiaca od dátumu splatnosti poistnej zmluvy. 
 • Nezaplatením poistného v plnej výške do jedného mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie poistného v prípade, ak poistníkovi bola doručená výzva do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného. 
 • Zo strany poisťovne môže byť podaná výpoveď poistnej zmluvy napr. v prípade zistenia o nepravdivom alebo neúplnom zodpovedaní otázok pri uzatváraní poistnej zmluvy.
 • Pokiaľ nie je možné zrušenie poistnej zmluvy v zmysle legislatívnych predpisov, je možné požiadať o zrušenie poistnej zmluvy dohodou. V prípade tohto zrušenia je potrebný súhlas aj druhej zmluvnej strany. 

Poznámka: V prípade navýšenia poistného má poisťovňa povinnosť informovať klienta o zmene min. 10 týždňov pred splatnosťou poistnej zmluvy. Neplatí to však v prípade navýšenia poistného z dôvodu indexácie poistných súm. Indexáciu poisťovňa uplatňuje na základe indexu vydaného Štatistickým úradom, ktorý sa odvíja od cien nehnuteľností a stavebných materiálov. Indexáciou sa snažíme ochrániť váš majetok pred podpoistením. 

Naše postrehy z praxe

V prípade podania výpovede k poistným zmluvám, v ktorých je poistený majetok, nie je potrebné riešiť:

 • Odkupnú hodnotu – v prípade majetkového poistenia nevzniká právo „odkupnej“ hodnoty. Takéto právo je výlučne spojené so životným poistením, v ktorom je zahrnuté sporenie,
 • Zápočtový list – v zápočtovom liste sa uvádza bezškodový priebeh. Poisťovňa ho vydáva pri zrušení poistnej zmluvy havarijného poistenia motorového vozidla. 
 • Odvolávanie osobných údajov – v zmysle ust. §78 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov má poisťovňa právo spracúvať osobné údaje v súvislosti so správou poistenia aj bez súhlasu klienta.