Zamrznutie vody

Zamrznutie vody v potrubiach a meračoch je zamrznutie vody v potrubiach privádzajúcich, odvádzajúcich vodu z poistenej budovy, domácnosti, zamrznutie vody vo vykurovacích zariadeniach a zariadeniach na meranie prietoku vody, rýchlosti vetra, teploty, vlhkosti ovzdušia alebo iných meračoch a zariadeniach, ktoré svojou povahou slúžia k prevádzke poistenej budovy, domácnosti.