Telefonický kontakt s lekárom

Telefonický kontakt s lekárom je poskytnutie všeobecných medicínskych informácií alebo konzultácie, pričom poskytnutie týchto informácii alebo konzultácie nenahrádza poskytnutie zdravotnej starostlivosti, lekársku pohotovosť a ani inú činnosť zložiek záchranného systému. Telefonický kontakt s lekárom nenahrádza lekárske vyšetrenie, neobsahuje stanovenie diagnózy, indikácie liekov alebo úpravu ich dávkovania. V prípade priameho ohrozenia zdravia alebo života je poistený povinne kontaktovať príslušnú zložku záchranného systému (napr. linku č. 155 alebo 112). Lekár asistenčnej služby poskytne telefonické informácie v tomto rozsahu:

  • Vysvetlenie medicínskych pojmov, skratiek a názvov z lekárskych správ a iných lekárskych odborných dokumentácií, latinských pojmov z lekárskej dokumentácie a diagnóz v rámci zaslanej dokumentácie.
  • Vysvetlenie laboratórnych výsledkov, informácie o základných laboratórnych vyšetreniach, vysvetlenie skratiek a základných typov nameraných hodnôt, informácie o hraničných  hodnotách jednotlivých hodnôt, súvis týchto hodnôt k bežným výsledkom a naznačenie  výkladu odchýlok od normálnych hodnôt.
  • Vysvetlenie medicínskych postupov, všeobecných postupov liečby daného ochorenia, všeobecných diagnostických postupov pri danom ochorení, základné informácie o časovej náročnosti liečby jednotlivých ochorení.
  • Vysvetlenie významu účinných látok liekov, možných nežiadúcich účinkoch liekov.
  • Vysvetlenie pojmov z oblasti prenatálnej problematiky, informácie o prenatálnych vyšetreniach a ich dôvodoch.
  • Konzultovanie zdravotného stavu členov poistenej domácnosti, vysvetlenie príznakov ochorenia, zdravotných problémov, ďalších prípadných súvisiacich symptómov, príčin symptómov a možný vplyv predchádzajúcich zdravotných komplikácií alebo aktivít.