Spoločné zariadenia domu

Spoločné zariadenia domu sú zariadenia domu určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Ide najmä o výťahy, práčovne, sušiarne a kotolne vrátane technologického zariadenia, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne, optické a plynové prípojky.