Poškodený

Poškodený je osoba, ktorej bola spôsobená škoda na majetku, zdraví alebo iná škoda, za ktorú zodpovedá poistený.