Poistné obdobie

Poistné obdobie je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné. Poistným obdobím je jeden rok, ak v poistnej zmluve neuvádzame inak.