Nemajetková ujma

Nemajetková ujma je ujma spôsobená inému v dôsledku neoprávneného zásahu do jeho práva na ochranu osobnosti, ku ktorému došlo na území Európy, k náhrade ktorej bol poistený zaviazaný právoplatným rozhodnutím súdu.