Lúpež

Lúpež je úmyselné zmocnenie sa cudzej veci použitím násilia alebo hrozbou bezprostredného násilia. Lúpež musí byť vždy hlásená polícii.