Limit na rok

Limit na rok je maximálna suma poistného plnenia za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú počas 12 po sebe idúcich mesiacov.