Podmienky používania

Tieto podmienky používania internetových stránok (www.colonnade.sk) (ďalej len „internetových stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia.

Vstupom a používaním internetových stránok súhlasíte s podmienkami ich používania. Pokiaľ s podmienkami používania nesúhlasíte, prosíme Vás, aby ste nepokračovali v prehliadaní a tieto internetové stránky opustili a ďalej ich nepoužívali.

Všeobecné informačné povinnosti

Internetové stránky prevádzkuje spoločnosť Colonnade Insurance S.A.,

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V, DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK4120026471 (ďalej len "Colonnade")


Kontaktné údaje spoločnosti

e-mail: info@colonnade.sk
telefónne číslo: +421 55 6826 222


Orgán dohľadu

Podľa § 7 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto zákona Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti.

Činnosť spoločnosti Colonnade podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska podľa § 79 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve.

Názov a adresa orgánu dohľadu:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1  
813 25 Bratislava
Telefón: 02/5787 1111


Podmienky používania internetových stránok

Podmienky používania internetových stránok určuje spoločnosť Colonnade, ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených podmienok používania internetových stránok. Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito podmienkami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Spoločnosť Colonnade je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako aj kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu. Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Colonnade nárok na náhradu spôsobenej škody. Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Colonnade nárok na náhradu škody.

Informácie uverejnené na internetových stránkach majú informatívny charakter a s výnimkou týchto podmienok používania nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na internetových stránkach, charakter právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Colonnade a používateľom internetových stránok, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak (v takýchto prípadoch sa vzniknutý právny vzťah riadi podmienkami platnými v čase vzniku príslušného právneho vzťahu). Spoločnosť Colonnade nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú používateľovi použitím týchto internetových stránok, ani za obsah informácií alebo reklamy, resp. propagácie tretích osôb, ktoré je možno použiť prostredníctvom týchto internetových stránok.

Internetové stránky môžu odkazovať na webové stránky iných spoločností ako je spoločnosť Colonnade. Spoločnosť Colonnade nezodpovedá za obsah a bezpečnostnú politiku týkajúcu sa ochrany osobných údajov a súkromia užívateľov pri návšteve webových stránok tretích strán. Tretie strany zodpovedajú za svoje webové stránky nezávisle od Colonnade.


Autorské práva

Obsah internetových stránok je chránený autorským právom v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov

Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetových stránok, ich obsahu, ich dizajnu, uverejnených obrázkov a textov podľa autorského zákona je spoločnosť Colonnade, ktorá je prevádzkovateľom internetových stránok.

Použitie obsahu internetových stránok je možné so súhlasom spoločnosti Colonade ako prevádzkovateľa internetových stránok podľa § 19 ods. 2 autorského zákona. Použitie obsahu internetových stránok bez súhlasu spoločnosti Colonnade je možné iba s uvedením citácie podľa § 37 autorského zákona.


Ochrana osobných údajov

Colonnade plne rešpektujeme súkromie používateľov tejto webovej stránky, softvérových aplikácií, ktoré sprístupňujeme, našich sociálnych sietí, ale predovšetkým záujemcov o naše poistné produkty, poistníkov, poistených osôb a ďalších osôb, ktoré nám v rámci našej činnosti poskytujú svoje osobné údaje. Preto vám zaručujeme širokú ochranu vašich individuálnych práv v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v plnom súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete tu.


Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.
Viac informácií o cookies nájdete tu.


Tieto podmienky sa zverejňujú dňa 26.4.2022 / V Košiciach, dňa 26.04.2022