Voda je zdrojom života, ale aj tichým podmývateľom brehov a príčinou mnohých nešťastí

6.9.2019

Voda je zdrojom života, ale aj tichým podmývateľom brehov a príčinou mnohých nešťastí.
Pavol Janík, slov. spisovateľ

Povodne, záplavy

Človek sa od pradávna snaží chrániť seba i svoj majetok. A voda, ktorá pokrýva až 71% povrchu Zeme, hoc je prameňom pohybu a života na Zemi, dokáže poriadne zamotať hlavu. Aj vďaka výrazným klimatickým zmenám patria záplavy, povodne a niektoré ďalšie súvisiace javy medzi častý fenomén tejto doby. Okrem regulácie vodných tokov, výstavby hrádzi a pod., ktoré nám majú zabezpečiť ochranu pred vodou, je vhodné až žiadúce chrániť sa aj poistením pre prípad, že predsa len k takémuto nešťastiu dôjde. Poisťovne umožňujú za určitých podmienok zabezpečiť majetok aj pred týmto živlom, či už v základom alebo doplnkovom balíku proti živelným nebezpečenstvám.

V prvom rade si treba uvedomiť, že záplava a povodeň nie je to isté.

Pod pojmom záplava rozumieme

zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú hladinu bez prirodzeného alebo dostatočného odtoku povrchových vôd, následkom atmosférických zrážok.  Záplava môže vzniknúť aj v dôsledku povodne. Ako príklad môžeme uviesť zaplavenie pivnice, ktoré je spôsobené ľudovo povedané „vyrazením vody“ do pivnice, v prípade dlhodobého hustého dažďa, kedy už pôda či kanalizácia kapacitne nestačí odvádzať vodu a tá si hľadá voľnú cestu. Čo v obývaných lokalitách vyúsťuje v lepšom prípade do zaplavenia priestorov pivníc a v horšom do rozsiahlych záplav, ktoré vídavame aj v televíznych správach.

Povodeň

je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodného toku alebo nádrže. Častým dôvodom pre hroziace povodne je jarné obdobie, kedy sa vplyvom rýchleho topenia snehu, zvyšujú hladiny vôd v korytách riek, potokov či jarkov až sa prelejú  cez brehy a zaplavia okolie.

Aj napriek tomu, že človek od nepamäti reguloval a využíval vodu na pitie či umývanie, pestovanie plodín, alebo na pohon strojov, meranie času, či uctievanie bohov, vždy dochádzalo k veľkým potopám a záplavám.

Teda zjednodušene:

ZÁPLAVA – statická voda
POVODEŇ – dynamická voda

Treba si uvedomiť, že poistná udalosť je udalosť náhodná a neočakávaná a preto si poisťovne vyhradzujú právo na neplnenie, odmietnutie krytia rizika, alebo navýšenie poistného v prípade, že žiadate o poistenie majetku, ktorý sa nachádza v často zaplavovaných zónach alebo príliš blízko vodných zdrojov.

Existujú tzv. povodňové mapy, z ktorých poisťovne vychádzajú a za vyhotovenie ktorých je v SR zodpovedný  správca vodohospodársky významných vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica.

V súčasnej dobe rýchlej výstavby a ziskov si často neuvedomuje, že často robíme chybu pri výstavbe či kúpe domu hneď na začiatku. Ignorujeme a často priam odmietame vidieť možné riziká, nie len z ekologického a klimatického hľadiska, ale aj pre nás samých (ohrozujeme svoje zdravie alebo financie). Veď čo, že som si postavil dom v záplavovej oblasti! Veď čo na tom, že som si postavil podpivničený dom na mieste, kde sa podzemné vody nachádzajú blízko pod povrchom! V dnešnej dobe moderných technológií máme predsa možnosť rôznych izolácií, drenáži a odvodňovania. Naozaj? Stačí nám to? Sme si istí? V jednej známej mestskej časti nášho hlavného mesta (a nie len tam) by sa našlo zopár ľudí, ktorí by nesúhlasne krútili hlavou. Už pri menších dažďoch im vlhnú steny, ba voda priam zaplavuje pivnice. Takýchto príkladov by sme na Slovenku našli niekoľko. Je to ako v tej pesničke: „Muž múdry staval dom svoj na skale… Muž hlúpy staval dom svoj na piesku…!“

V takýchto prípadoch sa veru neoplatí na poistení šetriť. Ak je poisťovňa ochotná poistiť Váš dom aj napriek zvýšenému riziku – neváhajte. A ak je to možné dohodnite si aj poistenie zariadenia na tento živel. Veď oprava či kúpa sedačky, skrine či elektrospotrebičov tiež nie je lacný špás.

Takže čo vlastne treba robiť, ak chcete ochrániť seba, svojich blízkych, či svoj majetok pred živlom ako je voda? Čo treba robiť, ak sa už niečo stane?

Po prvé ROZMÝŠĽAJTE – rozmýšľajte už pri kúpe resp. výstavbe. Uvedomte si, že dnešné počasie je nevyspytateľné. Klimatické zmeny spôsobujú záplavy aj na miestach, kde sme sa doteraz s nimi nestretli.

Po druhé POISTITE SA – nešetrite za každú cenu a poistite sa. A to nie len dom, ale aj vybavenie. NEZABUDNITE si však prečítať poistné podmienky, a prípadne dojednať si individuálne podmienky, ak Vaša zmluva neobsahuje krytie aj pri povodni a záplave.

Po tretie OHLÁSTE ŠKODU – v prípade, ak už prišlo k vzniku škody, bezodkladne  ohláste škodu Vašej poisťovni a až do obhliadky vykonávajte iba záchranné a nevyhnutné sanačné opravy (skôr ako s nimi však začnete, urobte si najskôr fotodokumentáciu).

A v neposlednom rade STARAJTE SA – starajte sa nie len o svoj majetok, ale aj o svoje okolie. Pravidelne čistite kanalizáciu, zabezpečte priechodnosť odtokových kanálov v okolí domu i na dome samotnom (jednou z častých príčin neplnenia alebo krátenia poistného plnenia je práve zanedbávanie povinnej údržby).

Zdroj:

www.shmu.sk
www.svp.sk
www.colonnade.sk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovenský_hydrometeorologický_Ústav#Historie
https://browmasters.ru/sk/puteshestviya/ancient-history-egypt-culture-pharaohs-pyramids/
http://new.modraskola.sk

Autor: Martina Zavisčáková, likvidátor poistných udalostí