Skupinové úrazové poistenie pre firmy

2.12.2019

Manažér hospitalizovaný niekoľko týždňov po dopravnej nehode, kľúčový odborník zranený v zahraničí, robotníci uviaznutí pod sutinami – podobné udalosti predstavujú vážne komplikácie nielen  pre samotných postihnutých, ale aj pre ich zamestnávateľov. A najcennejší zamestnanci sú veľmi často aj tými najohrozenejšími.

Na Slovensku za škodu vzniknutú zamestnancovi pri plnení pracovných úloh, pri ktorých bolo poškodené jeho zdravie alebo došlo k jeho smrti úrazom zodpovedá zamestnávateľ. Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti. Vhodným doplnkom k zákonnému poisteniu zamestnávateľa je možnosť dojednať komerčné úrazové poistenie pre svojich zamestnancov.

Podľa Správy Národného Inšpektorátu Práce za rok 2018

sú najčastejším zdrojom smrteľných pracovných úrazov (SPÚ) dopravné prostriedky (39,5%), pracovné, cestné a dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov (29%) predstavujú druhý najčastejší zdroj SPÚ.

Z hľadiska klasifikácie ekonomických činností

sa najviac pracovných úrazov koncentruje v odvetviach stavebníctva (24%), priemyselnej výroby (18%), dopravy a skladovania (10%). Z hľadiska vykonávanej profesie bolo za minulý rok zaznamenaných najviac poškodených vodičov motorových vozidiel (nákladných, osobných a autobusov) (29%), kvalifikovaných stavebných robotníkov (10%). V rámci profesijnej štruktúry je  dlhodobo najrizikovejšou pracovnou oblasťou doprava. Z hľadiska druhu poranenia sú to dlhodobo viacnásobné poranenia (34%), zlomeniny (13%) a otrasy mozgu (13%). Z hľadiska poranenej časti tela sú to najmä: telo-viac postihnutých oblastí (24%), hlava, mozog, lebečné nervy a cievy (21%).

Závažné pracovné úrazy s ťažkou ujmou na zdraví (ŤUZ)

v minulom roku najpočetnejším zdrojom ŤUZ boli stroje (26%) a dopravné prostriedky (23%) z celkového počtu ŤUZ. Najpočetnejšou príčinou vzniku ŤUZ  boli nezistené príčiny v dôsledku vysokého výskytu dopravných nehôd (29%) a používanie nebezpečných postupov a spôsobov práce (23%). Najvyšší podiel ŤUZ bol zaznamenaný v priemyselnej výrobe (30%) a stavebníctve (14%). Najrizikovejším povolaním za rok 2018 bolo povolanie vodiči motorových vozidiel (25%), kvalifikovaní robotníci v hutníctve, stavebníctve, ťažbe, výrobe a doprave – utrpeli zhodne  (12%).

Najpočetnejším zdrojom registrovaných pracovných úrazov (RPÚ)

bola neodborná manipulácia s bremenami ako aj pády predmetov, výrobkov, čo predstavuje 31%  z celkového počtu RPÚ. Druhým najpočetnejším zdrojom RPÚ boli pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov (27%)  z celkového počtu RPÚ . Stroje boli zdrojom RPÚ v 12% z celkového počtu RPÚ. Najpočetnejšou príčinou vzniku RPÚ bol nedostatok osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (79%) z celkového počtu RPÚ. Druhou príčinou boli samotní zamestnanci tým, že používali nebezpečné postupy alebo spôsoby práce. Z hľadiska vykonávanej profesie najviac RPÚ zaznamenali kvalifikovaní kovorobotníci, robotníci v hutníctve a strojárstve (15%) úrazov, obsluhovači stacionárnych zariadení (11%) a vodiči a (9%) a montážni pracovníci (8%).Najčastejším druhom poranenia boli povrchové poranenia (23%) a prsty (26%) ako najčastejšie poranená časť tela.

My v Colonnade dlhodobo evidujeme najvyšší podiel  plnení pri skupinovom úrazovom poistení firiem za dobu liečenia, resp. denné odškodné a trvalé následky úrazov. V prípade manuálne pracujúcich sú najčastejšie poranenou časťou tela prsty a ruky. Pri  administratívnych pracovníkoch sú to najmä pády v pracovných priestoroch.

Pre koho je poistenie určené?

Toto poistenie môže uzatvoriť každý zamestnávateľ pre svojich zamestnancov ako benefit. Ocenia ho zamestnávatelia úzko špecializovaných odborníkov, kreatívnych pracovníkov alebo iných kľúčových zamestnancov, ktorých dočasná alebo trvalá absencia predstavuje veľmi nákladné hľadanie náhradného riešenia. Rovnako je vhodné pre organizácie na zabezpečenie poistnej ochrany svojich zamestnancov počas výkonu práce. Na poistenie by nemali zabúdať ani zamestnávatelia, zväzy, kluby, združenia, organizátori festivalov, kurzov, teambuildingov a iných hromadných podujatí, kde je riziko vzniku úrazu veľké.

 Je súčasťou moderného sociálneho programu zamestnávateľov. Predstavuje benefit pre zamestnancov, či už ako kompenzácia pri znížení príjmu, forma zabezpečenia rodinných príslušníkov pri závažnom úraze zamestnanca, pre posádku v služobnom automobile alebo ako ochrana dobrého mena (image), či teambuildingové akcie. Stabilizuje a motivuje zamestnancov. Podporuje zamestnaneckú lojalitu voči firme.

Úrazové poistenie v Colonnade

  • je možné dojednať ako celodenné alebo s krytím počas pracovnej doby, na presne definovanú činnosť, podľa požiadaviek a potrieb klienta.
  • pre firmy poskytuje základné krytie rizika smrti následkom úrazu a trvalé následky úrazu. Pripoistiť možno aj zlomeniny či popáleniny, denné odškodné za pobyt v nemocnici, domáce liečenie alebo operácie následkom úrazu.

Výška poistného závisí od rozsahu poistného krytia, výšky dojednaných poistných súm pre jednotlivé krytia, počtu poistených osôb a rizikovosti vykonávaného povolania. Pri rovnakom poistnom krytí bude iná výška poistného pre administratívneho pracovníka v banke ako pre robotníka vo výrobnom závode. Poisťovňa poskytuje poistné plnenie podľa percentuálneho ohodnotenia poškodenia zdravia a podľa výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve. Ohodnotenie úrazu sa vykonáva podľa poisťovňou vypracovaných Oceňovacích tabuliek.

Hlavnými výhodami úrazového poistenia v Colonnade

je minimálna administratíva – jednou rámcovou zmluvou poistíme celú skupinu zamestnancov. Pri dojednávaní poistenia neskúmame zdravotný stav poisteného. Krytie poskytujeme celosvetovo a je tak vhodným doplnkom k cestovnému poisteniu počas služobnej cesty v zahraničí. Poistenie je možné dojednať aj bez menného zoznamu poistených osôb. Poistením vieme kryť zamestnancov, členov organizácií, nemenovaných návštevníkov či posádku vozidla.

Autor: Zuzana Ondrčková