Safe-shop – ochrana dobrého mena Vašej spoločnosti, Vášho majetku a finančných strát

3.12.2020

Súčasná situácia vyvolaná COVID-19, ale aj samotný vývoj trhu v oblasti obchodovania s tovarom a službami smeruje stále viac do virtuálneho sveta a nahrádza tradičné spôsoby predaja tovarov elektronickými. Konkurencia na trhu je vysoká a kľúčom k úspechu a stabilite firmy s e-shopom je získať a udržať si dôveru zákazníka. Klienti hľadajú značku, ktorej môžu dôverovať nielen z hľadiska kvality ponúkaných produktov a služieb, s ktorou zažili pozitívnu emóciu pri nákupe, ale zároveň aj spoločnosť, ktorej môžu bez obáv zveriť svoje osobné a citlivé údaje o bankových kartách a účtoch, a ktorá vybaví ich prípadné reklamácie aj o rok alebo o dva od zakúpenia tovaru.

Ak aj Vy máte v portfóliu klientov, ktorí prevádzkujú e-shop, tento článok je určený práve Vám. Vieme, že Vaši klienti sa potrebujú venovať svojmu core-businessu a budovaniu značky, aby sa presadili v konkurenčnom prostredí, a preto sme pre nich  pripravili špecifický poistný produkt zameraný presne na poistné potreby e-shopov, ktorý v sebe spája komplexnosť, zrozumiteľnosť, jednoduchosť dojednania, kvalitu poistného krytia, servisu a poistného plnenia za primeranú cenu.

Ako komunikovať potrebu poistenia pre e-shop a priblížiť klientom riešenia, ktoré obsahuje náš produkt?

Tu je malá pomôcka, pomocou ktorej za pár minút priblížite produkt Safe-shop svojim klientom:

1. Poistenie majetku:

Nevyhnutnou podmienkou pre úspešné podnikanie je mať priestory a veci, pomocou ktorých zabezpečíte servis pre vašich klientov. Zničením alebo poškodením týchto vecí vznikajú straty, ktoré vám pomôžeme nahradiť cez produkt poistenie majetku, ktorý tvorí základ balíčka Safe-shop:

Poistenie majetku kryje škody na vašich nehnuteľnostiach alebo investíciách do prenajatých nehnuteľností, na hnuteľných veciach, zásobách, veciach zamestnancov, peniazoch v trezore spôsobené vymenovanými poistnými nebezpečenstvami (živel), vrátane odcudzenia, vandalizmu, rozbitia skla a poistenia strojných a elektronických rizík.

2. Poistenie prerušenia prevádzky:

Poškodenie majetku (tzv. vecná škoda) veľakrát nemusí byť taká vysoká ako následné straty, ktoré utrpí poistená prevádzka výpadkom jej činnosti, a preto odporúčame našim klientom nezabudnúť na poistenie prerušenia prevádzky z dôvodu vecnej škody spôsobenej poisteným nebezpečenstvom (živel). Toto poistenie kryje ušlý zisk a stále náklady, spôsobené zastavením prevádzky. Príklad: poistená spoločnosť vyhorí a nemôže ďalej prevádzkovať svoju činnosť v priestoroch, ktoré mala k dispozícii. Potrebuje nejaký čas na zaobstaranie nových priestorov a nového technologického vybavenia. Počas tejto doby prichádza o zisk, pretože nemôže naplniť objednávky svojich klientov a zároveň musí platiť stále náklady ako sú rôzne leasingy, mzdy zamestnancom, zálohy za energie a pod. S poistením prerušenia prevádzky vám tieto finančné straty a výdavky uhradíme a pomôžeme vám rýchlejšie prekonať túto zložitú situáciu, aby ste dopady prerušenia prevádzky minimalizovali a neprišli o to najcennejšie – vašich klientov.

3. Poistenie vnútroštátnej prepravy vlastnými vozidlami poisteného:

Väčšina e-shopov využíva na prepravu tovaru a zásob služby špedičných spoločností ale určite sa vyskytujú situácie, kedy poistený obchod prepravuje tovar ku zákazníkom alebo zo skladov vlastnými vozidlami. Rovnako sa vyskytujú situácie, kedy poistený preváža svoje hnuteľné veci vlastnými vozidlami. Pre tieto prípady je v našom balíčku Safe-shop zahrnuté krytie škôd na prepravovanom tovare, ktorý poistený predáva cez svoj e-shop a na vlastných hnuteľných veciach poisteného spôsobené živelnou udalosťou, dopravnou nehodou alebo krádežou vlámaním počas prepravy veci.

4. Poistenie všeobecnej zodpovednosti:

Aj keď je poistenie zodpovednosti za škodu stále u niektorých klientov považované za “nie tak dôležité“, väčšina nielen právnických ale aj fyzických osôb si stále viac uvedomuje jeho dôležitosť a nevyhnutnosť pre bezpečné fungovanie spoločnosti. My odporúčame toto krytie ako časť základnej poistnej ochrany proti podnikateľským rizikám, ktoré by malo byť súčasťou poistnej ochrany každej spoločnosti. V našom balíčku Safe-shop ponúkame krytie právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu na živote, zdraví alebo majetku tretej osoby v súvislosti s prevádzkou e-shopu, vrátane zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti alebo škôd na prenajatých priestoroch a regresných nárokov Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok:

Veľa klientov predávajúcich výrobky si neuvedomuje, že keď nevyrábajú výrobky ale ich len predávajú sú rovnako zodpovední za škody na majetku a zdraví spôsobené vadným výrobkom ako výrobca. Poškodený si nárok uplatňuje u dodávateľa a dodávateľ je povinný, ak sa preukáže opodstatnenosť nároku, zaplatiť poškodenému škodu a následne si ju môže uplatniť u výrobcu resp. svojho dodávateľa.

5. GDPR poistenie:

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) zaväzuje spoločnosti pracujúce s osobnými údajmi svojich klientov chrániť tieto údaje a zabrániť ich zneužitiu.

Každá spoločnosť, ktorá pracuje v elektronickom svete vie, aké nákladné je zabezpečenie ochrany takýchto dát a aj napriek týmto nákladom stále hrozí riziko ich zneužitia alebo straty, pričom hackerský útok ani nemusí byť namierený priamo proti vašej spoločnosti. Hackeri a ich metódy sa vyvíjajú a zlepšujú rýchlejšie ako spôsoby zabezpečenia údajov a dát a preto riziko zneužitia osobných údajov Vašich klientov je stále vysoké.

Nevieme vás ochrániť pred týmito útokmi ale vieme vám pomôcť prekonať väčšinu strát spôsobených neoprávneným zneužitím dát vašich klientov. Colonnade vôbec ako prvá poisťovňa na Slovensku priniesla na trh poistenie GDPR a teraz ho ponúkame vám v rámci balíka Safe-shop.

Poistením GDPR je kryté:

 • neoprávnené nakladanie s údajmi (osobnými, dôvernými) – krytá je ako škoda tak aj náklady právneho zastúpenia,
 • subdodávatelia a riziká spojené so sieťovou bezpečnosťou,
 • porušenie administratívnych a regulačných povinností,
 • náklady spojené s konaním dozorného orgánu,
 • pokuty uložené dozorným orgánom.

6. D&O (Directors and Officers) poistenie:

Okrem krytia majetku spoločnosti Vám ponúkame aj ochranu osobného majetku štatutárov spoločnosti, ktorým ručia pri výkone svojej funkcie – poistenie D&O. Každý štatutár spoločnosti musí pri výkone svojej funkcie plniť množstvo povinností voči spoločnosti, jej obchodným partnerom, zamestnancom a úradom. Porušenie týchto povinností môže mať pre štatutára nepriaznivé následky, ktoré môžu mať dopad na jeho osobný majetok a samotnú spoločnosť, ktorú zastupuje a v neposlednom rade na akcionárov, spoločníkov a veriteľov.

Poistenie zahŕňa:

 • riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie člena štatutárnych orgánov a ďalších manažérov spoločnosti a ich dcérskych spoločností,
 • minulých, súčasných aj budúcich členov štatutárnych orgánov a ďalších manažérov spoločnosti a ich dcérskych spoločností,
 • manažérov externých spoločností,
 • náhradu škody vyplývajúcu zo skutočného alebo údajného porušenia povinností,
 • náklady právneho zastúpenia a náklady šetrenia (aj pri neoprávnených nárokoch na náhradu škody).

7. Asistenčné služby

V prípade núdze môžete s našim poistením asistenčných služieb využiť pomoc sklenára, kúrenára, plynára, zámočníka, inštalatéra alebo elektrikára do limitu EUR 500,-, ochranu poisteného objektu po dobu max. 48 hodín, núdzovú telefonickú prevádzku kancelárie po dobu max. 5 dní, vyhľadanie a predloženie ponúk náhradných priestorov pre vašu prevádzku.

Uvedené druhy poistného krytia sú v produkte Safe-shop nakombinované v troch balíčkoch s nasledujúcimi limitmi plnenia:

1. BASIC Základné krytie (Určené pre spoločnosti s obratom max. do EUR 1 000 000,-)

 • Poistenie majetku: Poistná suma do EUR 5 000 000,-; Automatické pripoistenie vecí zamestnancov, dát, peňazí a cenín, nákladov na odpratanie trosiek
 • Poistenie prerušenia prevádzky: Automatické poistenie s limitom od EUR 3 000,- do EUR 10 000,-; Ušlý zisk a stále náklady
 • Preprava tovaru vlastnými vozidlami: Automatické poistenie s limitom plnenia EUR 5 000,- (sublimit pre elektroniku EUR 1 000,-)
 • Poistenie zodpovednosti: Automatické poistenie s limitom EUR 20 000,- a sublimitmi EUR 5 000,- pre vadný výrobok a regresy Sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Asistenčné služby:  Pomoc sklenára, kúrenára, plynára, zámočníka, inštalatéra alebo elektrikára do limitu EUR 500,-, ochrana poisteného objektu max. 48 hodín

2. OPTIMUM Rozšírené krytie (Určené pre spoločnosti s obratom max. do EUR 1 000 000,-)

 • Základné krytie plus nasledujúce pripoistenia:
 • Poistenie prerušenia prevádzky: Vyššie automatické limity plnenia až do EUR 12 000,- (v základe EUR 10 000,-)
 • Poistenie zodpovednosti: Vyšší automatický limit plnenia EUR 50 000,- (v základe EUR 20 000,-) a vyššie limity pre škody z vadného výrobku EUR 10 000,- (v základe EUR 5 000,-)
 • Poistenie GDPR: Automatický limit plnenia EUR 100 000,-

3. PLUS Balík na mieru (Určené pre spoločnosti s obratom max. EUR 3 000 000,-)

 • V tomto balíku si klient môže sám určiť poistné sumy, resp. limity plnenia pre jednotlivé druhy poistenia
 • Poistenie prerušenia prevádzky: Poistenie na reálnu poistnú sumu, nie na limit plnenia
 • Poistenie zodpovednosti, GDPR: Limit plnenia až do EUR 300 000,-
 • Poistenie prepravy: Limit plnenia až do EUR 25 000, so sublimitom pre poistenie elektroniky EUR 3 000,-
 • Poistenie D&O: Limit plnenia až do EUR 300 000,-

Využite možnosti, ktoré ponúka tento produkt a ponúknite ho svojim klientom. Safe-shop nenechá v štichu váš e-shop za cenu od 24,- EUR za mesiac.