Problémy spôsobené pandémiou Covid–19 a ich dopad na stavebno-montážne poistenie

30.3.2020

Od 16.03.2020 začali platiť reštrikčné opatrenia vlády SR. Boli uzatvorené všetky maloobchodné prevádzky okrem vymenovaných. Tieto opatrenia, ktoré majú najmä preventívny charakter samozrejme majú dopad na drobných remeselníkov.

Takmer okamžitý bol dopad na stavebniny, ktoré boli zatvorené, ale aj  obchody pre kutilov. Okamžite sa zastavilo zásobovanie stavebným materiálom a teda aj výstavba a prerábky. Tu je potrebné upozorniť na aktualizáciu krytia v poistení rozostavaných budov v poistení bývania (poistenie VIVA).

Od 30.3.2020 sú za sprísnených hygienických podmienok otvorené predajne stavebného materiálu a stavebný priemysel nie je odkázaný len na internetový predaj.

Samozrejme tento výpadok v zásobovaní mal dopad na stavebné spoločnosti.

V prvých dňoch boli stavebné činnosti obmedzené minimálne, spoločnosti míňali zásoby z vlastných skladov. Následne stavebniny umožňovali vyskladnenie už zakontrahovaných odberných množstiev. Výstavba v exteriéroch pokračuje za sprísnených hygienických podmienok (rúška), porady v menších teamoch, odovzdávanie smien na úrovni team leadrov.

Problém nastal s robotníckymi ubytovňami, kde sa koncentrácia osôb nedovolene zvyšovala. Dôsledkom bol odchod pracovných síl do miest trvalého bydliska, alebo zahraničia. Následne nedostatok pracovníkov na stavbách.

Pri montážnych prácach nastal problém so zásobovaním predpripravených dielcov (fabriky a výrobne boli uzatvorené).

Všetky vyššie menované skutočnosti spôsobujú ten istý dopad. Zastavenie výstavby a tým spôsobené nedodržanie termínov odovzdania. Neskorší termín odovzdania stavby má vplyv na pokles zisku investora a vzhľadom na celospoločenský problém aj na stratu obchodných príležitostí.

Z policajných štatistík vyplýva, že v čase reštrikčných opatrení klesol počet krádeží a naopak stúpol počet lúpeží. To je logické, keďže je množstvo ľudí doma. Taktiež akékoľvek nekalé počínanie si je vzhľadom na znížený pohyb osôb na verejnosti ihneď podozrivé a jednoduchšie rozpoznateľné.

Zastavená a ,,opustená“ stavba predstavuje hneď niekoľko rizík.

Vietor – lešenia, debnenia, uskladnený materiál, to všetko môže podľahnúť pôsobeniu silného vetra a svojim pádom spôsobiť škodu na stavbe samotnej, alebo na okolitých majetkoch.

Dážď – stavba je vo svojej podstate odolná voči pôsobeniu vody, ale hlavne pri rôznych nadstavbách a dočasných prekrytiach je možné, že za spolupôsobenia vetra nastanú škody v dôsledku zatečenia priestorov, ktoré mali byť pred vodou chránené.

Odtekajúca dažďová voda môže taktiež podmyť zariadenie staveniska či základne žeriavu a spôsobiť tým jeho pád. Lokálne zosuvy stavebných jám nie sú ničím výnimočným.

Práve kvôli nebezpečenstvu zaplavenia by v stavebných výkopoch či podzemných podlažiach nemali byť uskladnené žiadne stavebné stroje. Obdobne to platí aj pre lokality v blízkosti vodných tokov.

Dočasné rozvody vody na stavbe – nie je nezvyčajné, keď voda z dočasného vodovodu napácha škody na už takmer dokončených povrchoch, uskladnenom materiáli či živých elektrických rozvodoch a elektrozariadeniach ako sú napríklad výťahy.

Požiar – riziko vzniku požiaru je vzhľadom na zastavené činnosti minimalizované.

Samostatnou kapitolou je ochrana pred vstupom nepovolaných osôb do areálu staveniska. Pri rozsiahlych stavbách kde nie je možné stavenisko oplotiť je dôležité pravidelné kontrolovanie zo strany SBS. Jedným z dôvodov dôslednej ochrany staveniska je napríklad možný pád osoby do nezabezpečeného výkopu.

Iným dôvodom na stráženie je rozkrádanie materiálu uskladneného na stavenisku. Stavebné oplotenie je len dočasné a je ho možné jednoducho prekonať či rozobrať. Z toho dôvodu je stráženie formou fyzickej ochrany veľmi dôležité. Napríklad pri krádeži pohonných hmôt s odstavených strojov, môže nastať požiar a následne sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na celý vozový park.

Autor: Miloš Žernovič, rizikový inžinier